Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4396-НС
София, 2 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 179 от ИК, извършено от вестник „24 часа“

Централната избирателна комисия се е самосезирала за извършени нарушения на правилата за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., в публикации на страниците на вестник „24 часа“ от 28 февруари 2017 г.

При извършената служебна проверка е установено, че на страници 4 и 5 на в. „24 часа“ от 28 февруари 2017 г. са публикувани платени материали във връзка с предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК при публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания, доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. В горния край на стр. 4 и стр. 5 на в. „24 часа“ от 28 февруари 2017 г. е отпечатан знак във формата на концентрични кръгове. В най-външния концентричен кръг е изписан текст „ИЗБОРИ 2017“, както и „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. В следващия концентричен кръг има следа от отпечатване на буквени знаци в ситен шрифт, като предвид начина на отпечатване е почти невъзможно прочитането им. Така описаният знак не съответства на законовото изискване да съдържа ясен и недвусмислен надпис, от който да става ясно, че публикуваният материал е платен. Освен това, същият е отпечатан само в заглавната част на страницата, без да е налице отделяне на всяка публикация по начина, посочен в разпоредбата на чл. 179 от ИК.   

Централната избирателна комисия приема, че при публикуване на платените материали на стр. 4 и 5 на в. „24 часа“ от 28 февруари 2017 г.   е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 179 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 179, във връзка с чл. 474, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 179 от ИК, изразяващо се в неизпълнение на задължението на доставчика на медийни услуги „168 часа“ ЕООД при публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания да ги отдели чрез визуален знак, който съдържа надпис, че материалът е платен, извършено от главния редактор на вестник „24 часа“ Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН ..., адрес: гр. София, п.к.1124, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН ..., адрес: гр. София, п.к.1124, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47 – главен редактор на вестник „24 часа“.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения