Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4394-НС
София, 2 март 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Асеновград, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел преместването им в друго помещение

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-13 от 01.03.2017 г. на Централната избирателна комисия от Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, област Пловдив, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинската администрация в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, подземен етаж, склад № 7, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. Преместването ще се извърши с цел освобождаване на помещението във връзка с произвеждането на предстоящите  избори за народни представители на 26.03.2017 г. Книжата ще бъдат пренесени в друго помещение – склад № 3 на същия етаж и адрес.

Съгласно т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. и Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинската администрация, гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, подземен етаж, склад № 7, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел освобождаване на помещението във връзка с произвеждането на предстоящите  избори за народни представители на 26.03.2017 г. Книжата да бъдат пренесени в друго помещение – склад № 3 на същия етаж и адрес.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от същото решение.

            След подготовката на новото помещение (склад № 3) и пренасяне на книжата в него същото да бъде запечатано съгласно изискванията на Решение 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. се съхраняват в помещението до произвеждане на следващи избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

След изтичане на законоустановения срок за съхранение на книжата от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и предаването им в отдел „Държавен архив“, както и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения