Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4386-НС
София, 1 март 2017 г.

ОТНОСНО: временно заместване в състава на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Постъпило е искане с вх. № НС-10-51 от 28.02.2017 г. от Иван Иванов Тодоров – председател на Областния съвет на ДПС – Ямбол, за временно заместване на Орхан Алиев Юсеинов – член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, поради невъзможност да участва временно в работата на комисията до 16.03.2017 г., с Мима Атанасова Атанасова.

Към искането са приложени: писмо от РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, до председателя на ОбС на ДПС – гр. Ямбол; копие на болничен лист на Орхан Алиев Юсеинов; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мима Атанасова Атанасова; пълномощно № 3 от 27.01.2017 г. в полза на Иван Иванов Тодоров.

Съставът на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, е назначен с Решение № 4347-НС от 22 февруари 2017 г.

След като от представените към преписката документи констатира, че са налице изискванията на Изборния кодекс и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, Мима Атанасова Атанасова, ЕГН …, на мястото на Орхан Алиев Юсеинов, до завръщането на замествания член.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения