Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4386-НС
София, 1 март 2017 г.

ОТНОСНО: временно заместване в състава на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Постъпило е искане с вх. № НС-10-51 от 28.02.2017 г. от Иван Иванов Тодоров – председател на Областния съвет на ДПС – Ямбол, за временно заместване на Орхан Алиев Юсеинов – член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, поради невъзможност да участва временно в работата на комисията до 16.03.2017 г., с Мима Атанасова Атанасова.

Към искането са приложени: писмо от РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, до председателя на ОбС на ДПС – гр. Ямбол; копие на болничен лист на Орхан Алиев Юсеинов; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мима Атанасова Атанасова; пълномощно № 3 от 27.01.2017 г. в полза на Иван Иванов Тодоров.

Съставът на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, е назначен с Решение № 4347-НС от 22 февруари 2017 г.

След като от представените към преписката документи констатира, че са налице изискванията на Изборния кодекс и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, Мима Атанасова Атанасова, ЕГН …, на мястото на Орхан Алиев Юсеинов, до завръщането на замествания член.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения