Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 434-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-20-443/19.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", представлявано от Ивайло Христов Нелковски - председател на УС, чрез надлежно упълномощената Гергана Антоанетова Иванова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 13.05.2014 г. по ф.д. № 51/2009 г., издадено от Варненски окръжен съд; пълномощни от Ивайло Христов Нелковски, в полза на Гергана Антоанетова Иванова и на 186 (сто осемдесет и шест) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощени от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

От направената проверка с вх. № ЕП-00-361/19.05.2014 г. се установи, че предложените от сдружението лица отговарят на изискванията за наблюдатели на Изборния кодекс, с изключение на Филчо Йомков Филев и Каньо Милков Киряков.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 184 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Снежана Петрова Попова
2. Мартин Петров Кирилов
3. Анна Хрисова Попова
4. Димка Николова Сантева
5. Мария Иванова Маринова
6. Гиргина Иванова Балтаджиева
7. Анка Пандова Иванова
8. Евгения Ганчева Петрова
9. Стойчо Янакиев Стойчев
10. Снежана Йорданова Томова
11. Евелина Николаева Великова
12. Галина Иванова Димитрова
13. Марийка Милева Иванова
14. Лиляна Велинова Кателиева
15. Николай Александров Дяков
16. Александър Николаев Александров
17. Галя Иванова Георгиева
18. Радослав Деянов Андонов
19. Милен Атанасов Малчев
20. Мирослав Желязков Киров
21. Антон Руменов Станчев
22. Веселина Николаева Вътева
23. Костадин Георгиев Карабатаков
24. Кристина Костадинова Карабатакова
25. Елена Георгиева Карабатакова
26. Мария Иванова Ковачева
27. Цветелина Бориславова Белчева
28. Александър Неделчев Неделчев
29. Вангелия Николова Василев
30. Анна Петрова Трайкова
31. Венцислав Лазаров Трайков
32. Красимир Маринов Маринов
33. Галина Славова Маринова
34. Димка Дичева Ангелова
35. Митьо Дичев Христов
36. Ангел Диков Ангелов
37. Бойко Димитров Ставрев
38. Светослав Йорданов Петков
39. Емил Димитров Ставрев
40. Невянка Русева Станева
41. Цветелина Трифонова Иванова
42. Даниел Ивов Йосифов
43. Нина Стефанова Григорова
44. Константин Христов Павлов
45. Снежана Димитрова Атанасова
46. Петранка Митева Бакалова
47. Калоян Стоянов Даскалов
48. Светлана Николаева Даскалова
49. Галин Колев Колев
50. Теодор Николов Йорданов
51. Васил Добрев Молдованов
52. Камелия Вангелова Илиева
53. Людмил Димитров Илиев
54. Антон Георгиев Кръстев
55. Станислав Теодоров Тодоров
56. Росен Тодоров Асенов
57. Янушка Иванова Георгиева
58. Мариям Дикрян Гарабедова
59. Артур Татпос Торосян
60. Христинка Ангелова Николова
61. Стела Йонкова Йонкова
62. Жанета Иванова Донкова
63. Катя Красимирова Алексиева
64. Петър Иванов Петров
65. Томи Стефанов Атанасов
66. Марина Владимирова Минкова
67. Айлин Мюрселова Адем
68. Йордан Тодоров Тодоров
69. Владимир Иванов Минков
70. Мюрсел Юсеинов Аптулов
71. Костадин Стефанов Атанасов
72. Валентина Костова Колева
73. Надежда Красимирова Йохнева
74. Румянка Тодорова Кърмазова
75. Васил Владимиров Васков
76. Златина Богомилова Стоянова-Димитрова
77. Гълъбина Богомилова Стонова
78. Хари Киркор Ованезов
79. Таня Спасова Щилиянова
80. Иванка Димитрова Костуркова
81. Недялка Атанасова Жечева
82. Юлиян Михайлов Николов
83. Мария Пламенова Николова
84. Нада Бойчева Христова
85. Никола Георгиева Мутафчиев
86. Атанаска Господинова Николова
87. Росица Иванова Фердинандова
88. Снежана Великова Великова
89. Наско Николов Николов
90. Костадин Стоянов Костадинов
91. Йордан Христов Йорданов
92. Тодор Георгиев Горунов
93. Кристина Иванова Гинева
94. Тотка Онник Иванова
95. Живомир Владимиров Владимиров
96. Христо Тодоров Дойчев
97. Венцислав Костадинов Стоянов
98. Маринка Маринова Василева
99. Атанас Иванов Иванов
100. Траян Иванов Стоянов
101. Теодора Иванова Гинева
102. Красимир Илков Йорданов
103. Нели Йорданова Станева
104. Калоян Красимиров Георгиев
105. Галя Христова Станева
106. Петранка Атанасова Борисова
107. Росен Павлов Борисов
108. Радостина Генчева Василева
109. Камелия Александрова Петрова
110. Пламен Живков Запрянов
111. Господинка Атанасова Колева
112. Еманоела Стефанова Манолова
113. Даяна Димитрова Илиева
114. Ангел Николов Христов
115. Пеньо Пенчев Георгиев
116. Николай Светославов Ковачев
117. Мартин Христов Атанасов
118. Диян Петков Динев
119. Тодор Миленов Вълков
120. Илия Иванов Иванов
121. Цанка Георгиева Неделчева
122. Иванка Ангелова Димова
123. Кателия Тодоров Петров
124. Стоянка Ангелова Петрова
125. Калутка Тодорова Петрова
126. Иванка Кирилова Коева
127. Красимирка Иванова Кирилова
128. Пламен Радков Кирилов
129. Кремена Кирилова Коева
130. Ваня Ростиславова Дякова
131. Цветалин Ростиславов Дяков
132. Здравка Добрева Манева
133. Даниел Манев Тихов
134. Марио Даниелов Манев
135. Димитра Николова Добрева
136. Добри Петров Добрев
137. Гинка Минчева Христова
138. Иванка Стефанова Костадинова
139. Стефан Панайотов Костадинов
140. Панайот Костадинов Тодоров
141. Грациела Стефанова Панайотова
142. Светла Димитрова Панайотова
143. Веселин Георгиев Панайотов
144. Димитър Веселинов Панайотов
145. Петър Добрев Петров
146. Дарина Асенова Петрова
147. Живко Костадинов Джамбазов
148. Левент Бейхан Юсуф
149. Бейхан Халим Юсуф
150. Виждан Талиб Юсуф
151. Севда Бейхан Ефрим
152. Николай Димитров Димитров
153. Димитър Николов Димитров
154. Тодорка Георгиева Димитрова
155. Мариана Димитрова Димитрова
156. Росица Захариева Пандурова Тодорова
157. Тодор Иванов Тодоров
158. Захари Тодоров Тодоров
159. Димитър Костадинов Димитров
160. Светлана Йорданова Димитрова
161. Костадин Димитров Димитров
162. Йордан Димитров Димитров
163. Розалия Светлозарова Михайлова
164. Камелия Светлозарова Михайлова
165. Нели Дукова Петрова
166. Недю Стоянов Недев
167. Петко Стоянов Михнев
168. Радкадимитрова Стоянова
169. Станислав Недев Стоянов
170. Йордан Димов Йорданов
171. Атанас Жечев Колев
172. Румен Йорданов Стойчев
173. Светла Веселинова Рангелова
174. Ганка Стоянова Вичева
175. Диана Стоянова Димитрова
176. Гичо Киров Киров
177. Светлин Атанасов Мицев
178. Лозанка Тодорова Стефанова
179. Благовест Иванов Недев
180. Цанка Иванова Василева
181. Пламен Иванов Недев
182. Жулиен Юсеф Сафади
183. Росица Златкопва Филева
184. Мария Василева Кирова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели, както следва:

 1. Филчо Йомков Филев
 2. Каньо Милков Киряков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения