Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4336-НС
София, 21 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, регистрирано с Решение № 4303-НС от 13 февруари 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-18-6 от 21.02.2017 г., подписано от представляващия сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ чрез Валери Димитров Димитров – изрично упълномощено лице, за заличаване регистрацията на Райна Лалова Дончева, регистрирана като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ с Решение № 4303-НС от 13 февруари 2017 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: заявление от Райна Лалова Дончева, която желае да бъде заличена като наблюдател от българска неправителствена организация „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ поради номинацията й за народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.; пълномощно в полза на Валери Димитров Димитров и удостоверение № 1-3-НС от 13.02.2017 г. на Райна Лалова Дончева.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Райна Лалова Дончева, регистрирана като наблюдател от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ с Решение № 4303-НС от 13 февруари 2017 г. на ЦИК.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулира издаденото удостоверение на заличения наблюдател Райна Лалова Дончева от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4303-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения