Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4325-НС
София, 17 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки

С вх. № НС-15-63/17.02.2017 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо от РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, с приложени: молба от Пенко Найденов Пенков за освобождаването му като член на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, по лични причини; предложение от Пенко Найденов Пенков – пълномощник на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, на негово място като член на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, да бъде назначена Цветана Георгиева Цанкова.

Към предложението са приложени: копие от дипломата за висше образование, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Цветана Георгиева Цанкова и пълномощно от представляващите коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ в полза на Пенко Найденов Пенков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, Пенко Найденов Пенков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, Цветана Георгиева Цанкова, ЕГН ....

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения