Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4313-НС
София, 15 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С влязло в сила решение № 1898/15.02.2017 г., постановено по адм.д. № 1813/2017 г. по описа на Върховен административен съд на Република България – ІV отделение, същият съд е отменил като незаконосъобразно Решение № 4264-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК, като е дал задължителни указания в следния смисъл: при новото произнасяне от страна на ЦИК да бъдат съобразени новонастъпилите обстоятелства във връзка с приложено по делото влязло в сила решение от 02.02.2017 г., постановено по ф.д. № 146/2014 г. по описа на СГС, VI-12 състав, изразяващи се във вписана промяна в наименованието на партията, а именно: политическа партия с наименование „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ с абревиатура ДПБ (предишно наименование „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“).

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, подписано от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.
  2. Удостоверение № 48-00-76 от 03.02.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  6. Платежно нареждане от 07.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
  7. Удостоверение с изх. № 35/07.02.2017 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3400 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
  9. Незаверено копие от протокол от открито съдебно заседание на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-12 състав, по ф.д. 146/2014 г., проведено на 02.02.2017 г., и решение, постановено на същата дата (неразделна част от протокола), с което се удостоверява промяната на наименованието на партията, а именно: „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4264-НС/

Календар

Решения