Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4264-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, подписано от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.
 2. Удостоверение № 48-00-76 от 03.02.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 6. Платежно нареждане от 07.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 7. Удостоверение с изх. № 35/07.02.2017 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3400 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 9. Незаверено копие от протокол от открито съдебно заседание на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-12 състав, по ф.д. 146/2014 г., проведено на 02.02.2017 г., и решение, постановено на същата дата (неразделна част от протокола), с което се удостоверява промяната на наименованието на партията, а именно „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“.

В заседанието на Централната избирателна комисия на 8 февруари 2017 г. докладчикът Катя Иванова е предложил проект на решение в следния смисъл:

„Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 от ИК и раздел IV, т. 18 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

От членовете на ЦИК бе изразено становище, че подаденото заявление от председателя и представляващия партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ Николай Тихомиров Бареков, заведено под № 12 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс, тъй като е заявено искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ вместо „пълното или съкратено наименование на партията („БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“), т.е. направеното искане не съответства на изискванията на цитираната по-горе разпоредба от Изборния кодекс.

Направено е и предложение заявеното искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината – „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“, да бъде заменено в съответствие с изискванията на  императивната норма на чл. 133, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс с „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, каквото е пълното наименование на партията съгласно приложеното удостоверение за актуално правно състояние.

Съгласно чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за регистрация на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. не се събра необходимото мнозинство от две трети от общо присъстващите 20 членове на ЦИК.

За приемане на предложения от докладчика проект на решение членовете на ЦИК гласуваха, както следва:

– „ЗА“ гласуваха 11: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и Севинч Солакова;

– „ПРОТИВ“ гласуваха 9: Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева и Йорданка Ганчева.

При това положение на основание чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс за регистрация на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както и на заявеното за отпечатване върху бюлетините наименование на партията по следния начин: ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4313-НС/

* Решение № 1898/15.02.2017 г. на ВАС

Календар

Решения

 • № 1805-НС / 21.03.2023

  относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 • № 1804-НС / 21.03.2023

  относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 • № 1803-НС / 21.03.2023

  относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 • всички решения