Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4307-МИ/НР
София, 14 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Смолян, област Смолян

С вх. № МИ-15-46 от 27.01.2016 г. на ЦИК е постъпила молба от Симеон Велинов за освобождаването му като председател на ОИК – Смолян, област Смолян, по лични причини. В тази връзка с вх. № МИ-10-6 от 10.02.2017 г. на ЦИК е получено предложение от Николай Тодоров Мелемов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ и областен координатор на ПП ГЕРБ – Смолян, като на мястото на Симеон Атанасов Велинов се предлага да бъде назначен Ангел Николаев Безергянов.

Към предложението са приложени: копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ангел Николаев Безергянов.

С вх. № МИ-10-5 от 14.02.2017 г. на ЦИК е получена декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от предложеното лице за председател на ОИК – Смолян.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Смолян, област Смолян, Симеон Атанасов Велинов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Смолян, област Смолян, Ангел Николаев Безергянов, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения