Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 428-НС
София, 8 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 24-2 от 07.07.2021 г. от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков, регистрирана с Решение № 367-НС от 02.07.2021 г. като българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Янко Георгиев Янков, в полза на 31 (тридесет и едно) лица – представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 31 (тридесет и един) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 31 лица.

На 7 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 30 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 1 лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 30 (тридесет) упълномощени представители на СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Калоян Иванов Иванов

 

2.     

Донка Недялкова Димитрова

 

3.     

Мая Василева Георгиева

 

4.     

Динко Костадинов Костадинов

 

5.     

Радичко Пенев Радичков

 

6.     

Жулиен Генчев Влаев

 

7.     

Галин Стоянов Станев

 

8.     

Ясен Салех Абухайжа

 

9.     

Ина Банкова Захараки

 

10.  

Деан Стоянов Колев

 

11.  

Иванка Георгиева Димитрова

 

12.  

Росица Първова Иванова

 

13.  

Десислава Асенова Георгиева

 

14.  

Мирослава Енева Костова

 

15.  

Иван Господинов Иванов

 

16.  

Маргарита Христова Иванова

 

17.  

Пенка Господинова Колева

 

18.  

Катя Кръстева Колева

 

19.  

Стоянка Господинова Петкова

 

20.  

Иванка Димитрова Рашева

 

21.  

Станка Гочева Вълчева

 

22.  

Румен Гешев Йовчев

 

23.  

Деница Русева Иванова

 

24.  

Пламена Ангелова Петкова

 

25.  

Денка Илиева Иванова

 

26.  

Кирил Андреев Андреев

 

27.  

Блага Колева Димитрова

 

28.  

Жулиета Йорданова Жекова

 

29.  

Веселина Колева Василева

 

30.  

Петър Славов Славов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения