Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4275-НС
София, 10 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промени в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

С Решение № 1586 от 08.02.2017 г., постановено по адм.д. № 1502/2017 г., Върховният административен съд отменя Решение № 4200-НС от 2 февруари 2017 г. на ЦИК в частта му, с която за председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, е назначен Васил Владимиров Иванов, и връща преписката на ЦИК за произнасяне при изпълнение на указанията, дадени в решението. Решението на ВАС е постановено по жалба от коалиция „БСП лява България“ чрез пълномощника й Иван Маринов Каракашев. В жалбата се правят възражения за наличие на несъвместимост, тъй като, според жалбоподателя, Васил Владимиров Иванов е омбудсман (местен обществен посредник) на община Кюстендил.

В изпълнение на съдебното решение на Върховния административен съд Централната избирателна комисия изиска от ПП „ГЕРБ“ да направи предложение за попълване състава на РИК – Кюстендил, с кандидат за председател на РИК – Кюстендил.

С вх. № НС-10-23/10.02.2016 г. на ЦИК постъпи предложение от ПП „ГЕРБ“ на мястото на Васил Владимиров Иванов за председател на РИК – Кюстендил, да бъде назначен Красимир Любомиров Петров. Към предложението са приложени заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Красимир Любомиров Петров

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Красимир Любомиров Петров, ЕГН ….

На назначения председател да се издаде удостоверение.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на Васил Владимиров Иванов, ЕГН ….

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения