Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4275-НС
София, 10 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промени в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

С Решение № 1586 от 08.02.2017 г., постановено по адм.д. № 1502/2017 г., Върховният административен съд отменя Решение № 4200-НС от 2 февруари 2017 г. на ЦИК в частта му, с която за председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, е назначен Васил Владимиров Иванов, и връща преписката на ЦИК за произнасяне при изпълнение на указанията, дадени в решението. Решението на ВАС е постановено по жалба от коалиция „БСП лява България“ чрез пълномощника й Иван Маринов Каракашев. В жалбата се правят възражения за наличие на несъвместимост, тъй като, според жалбоподателя, Васил Владимиров Иванов е омбудсман (местен обществен посредник) на община Кюстендил.

В изпълнение на съдебното решение на Върховния административен съд Централната избирателна комисия изиска от ПП „ГЕРБ“ да направи предложение за попълване състава на РИК – Кюстендил, с кандидат за председател на РИК – Кюстендил.

С вх. № НС-10-23/10.02.2016 г. на ЦИК постъпи предложение от ПП „ГЕРБ“ на мястото на Васил Владимиров Иванов за председател на РИК – Кюстендил, да бъде назначен Красимир Любомиров Петров. Към предложението са приложени заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Красимир Любомиров Петров

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Красимир Любомиров Петров, ЕГН ….

На назначения председател да се издаде удостоверение.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на Васил Владимиров Иванов, ЕГН ….

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения