Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 425-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: публикуване на упълномощен представител на КП „Път на младите“

С вх. № ЕП-11-41/25.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от КП „Път на младите“ с искане за регистрация на упълномощен представител на коалицията. Заявлението е подадено от представляващия Съби Давидов Събев чрез упълномощения Данко Радославов Калапиш. Към заявлението е приложено на хартиен и електронен носител името на предложеният за публикуване в регистъра на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети Иван Гришев Григоров.

С вх. № ЕП-00-273 от 25 май 2019 г. „Информационно обслужване“ АД уведомява, че предварителната проверка за лицето не е установила несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодек и Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Централната избирателна комисия в регистъра на упълномощените представители Иван Гришев Григоров, като упълномощен представител на КП „Път на младите“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения