Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4222-НС
София, 4 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: възлагане на дейности за създаване на видео и аудио-визуални произведения за провеждане на разяснителна кампания за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да предоставя информация, организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване. С протоколно решение от 27 януари 2017 г. ЦИК реши за провеждането на кампанията да възложи изработване на до пет видеоклипа, до пет аудиоклипа, вкл. видеообучителен материал и сценарии за произведенията.

За провеждането на разяснителните кампании за изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. класираният на първо място кандидат „Премиер студио плюс“ ООД изработи аудио-визуалните произведения и други материали. Авторските права върху произведенията бяха придобити от ЦИК. За изработката на аудиоклипове и видеоклипове за провеждането на разяснителната кампания за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с оглед придобитите от ЦИК авторски права във връзка с разяснителната кампания „Президентски избори и референдум 2016“ на логотип, слоган, авторска музика и визия най-целесъобразно е да се предложи сключването на договор за изработка на произведенията на „Премиер студио плюс“ ООД, което ЦИК одобри с протоколно решение на 31.01.2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс и протоколни решения на ЦИК от 27 и 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И :

 

 1. Определя за възлагането на дейности за изработване на до пет видеоклипа, до пет аудиоклипа, вкл. видеообучителен материал и сценарии за произведенията, за провеждането на разяснителна кампанията за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. да се приложи реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (директно възлагане на обществени поръчки при доставки и услуги с прогнозна стойност, по-малка от 30 000 лв. без ДДС).
 2. Определя за изпълнител „Премиер студио плюс“ ООД, ЕИК 200895896.
 3. Упълномощава председателя на Централната избирателна комисия да сключи договор с „Премиер студио плюс“ ООД за изработване на до пет видеоклипа, до пет аудиоклипа, вкл. видеообучителен материал и сценарии за произведенията, като използва създадените логотип, слоган, авторска музика, диктор и визия от разработките, утвърдени в разяснителната кампания „Президентски избори и референдум 2016“ за провеждането на разяснителната кампания за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в съответствие с Изборния кодекс и правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК.

Прогнозната стойност на договора е до 30 000 лв. без ДДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения