Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 421-ЕП
София, 19 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-102 от 17.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 365 (триста шестдесет и пет) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 357 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Благой Иванов Зоин
2. Маргарита Иванова Григорова- Киричева
3. Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
4. Зорница Георгиева Кръстева - Преждарова
5. Велика Георгиева Пиронкова
6. Иванка Ангелова Караджова
7. Камен Ивайлов Джамбазов
8. Иван Детелинов Цанов
9. Милена Любомирова Колева
10. Иван Радев Джиджев
11. Пейо Христев Карабaлийски
12. Христос Йорданов Бухалов
13. Георги Димитров Божков
14. Елисавета Димитрова Чапкънова
15. Владимир Аргиров Милушев
16. Георги Петров Филипов
17. Димитър Георгиев Михайлов
18. Димитър Христов Нечев
19. Бахни Пенев Бахнев
20. Денница Колева Тошева
21. Дафинка Димитрова Главанска
22. Анка Божинова Апостолова
23. Мария Николова Петрова
24. Митин Ибрахим Исмаил
25. Георги Желязков Бъклев
26. Николай Атанасов Атанасов
27. Николай Балинов Стойков
28. Павлина Михайлова Казларова
29. Марийка Станчева Петрова
30. Аспасия Григорова Поружанова
31. Ваня Димитрова Николова
32. Диана Колева Гурева
33. Димитър Георгиев Гочев
34. Пламен Василев Василев
35. Кунчо Венков Максимов
36. Петър Аспарухов Петков
37. Пенка Петрова Костова
38. Петко Мариев Ставрев
39. Йордан Стоилов Данев
40. Веселин Спасов Дечев
41. Светлозар Илиев Добрев
42. Денка Добрева Добрева
43. Мария Георгиева Рачева
44. Георги Тодоров Мирчев
45. Антоанета Славова Атанасова
46. Борис Георгиев Борисов
47. Валерий Великов Стоянов
48. Веселин Емилов Стоянов
49. Даниела Георгиева Василева
50. Диана Ивайлова Григорова
51. Диана Неделчева Иванова
52. Димитър Неделчев Георгиев
53. Калоян Денчев Либчев
54. Кремена Петкова Илиева
55. Любомир Илиев Симеонов
56. Мария Трифонова Лукарева
57. Миглена Руменова Спасова
58. Николай Николаев Шишков
59. Павел Христов Лазаров
60. Пенка Стефанова Стоименова
61. Петранка Неделчева Циполарова
62. Пламен Кирилов Андреев
63. Станчо Колев Станчев
64. Христина Иванова Христова
65. Марийка Георгиева Дакова
66. Зорница Стефанова Капнилова
67. Денчо Михов Сребров
68. Станчо Неделчев Станчев
69. Теодор Маринов Тодоров
70. Ленин Любенов Керимов
71. Митко Аврамов Василев
72. Петранка Христова Йорданова
73. Георги Великов Георгиев
74. Боянка Христова Маринова
75. Илиан Младенов Михайлов
76. Ваня Димова Лазарова
77. Радка Тонева Захариева
78. Мария Горанова Жекова
79. Йордан Тодоров Ереев
80. Даниел Евгениев Нонев
81. Гинка Петрова Маринова
82. Симеон Костадинов Симеонов
83. Кръстю Станчев Николов
84. Йордан Георгиев Кованлъшки
85. Димитър Иванов Николов
86. Светлозар Христов Нурев
87. Иван Йорданов Иванов
88. Велико Димитров Иванов
89. Пламен Христомиров Рашев
90. Иван Костадинов Иванов
91. Мариан Савов Савов
92. Вили Икономов Шишков
93. Антон Атанасов Данаилов
94. Свилен Станчев Стоянов
95. Ивайло Стефанов Христаков
96. Свилен Лазаров Лазаров
97. Цеца Станчева Колеолова
98. Петър Хинков Хинков
99. Румяна Димитрова Радкова
100. Калин Димитров Калинов
101. Илиян Димов Илиев
102. Ненко Светославов Иванов
103. Тодор Димитров Иванов
104. Щерю Христов Щерев
105. Валентин Димитров Христов
106. Емил Кирилов Георгиев
107. Красимир Иванов Ениманев
108. Никола Петров Михайлов
109. Орлин Христов Лазаров
110. Стойчо Великов Стойчев
111. Пенчо Пламенов Милков
112. Любомира Любомирова Неделчева
113. Светломира Георгиева Спасова
114. Николай Иванакиев Борисов
115. Пламена Христова Петкова
116. Евгения Петкова Пашкунова
117. Галина Георгиева Лазарова
118. Стоян Петков Иванов
119. Снежанка Спасова Кулева
120. Светлозар Йорданов Андреев
121. Афизе Даудова Яшарова
122. Стайко Дачев Стайков
123. Иван Ненков Иванов
124. Цанко Иванов Ленов
125. Петър Петров Гецов
126. Геца Минчева Пенчева
127. Иван Цветанов Петров
128. Кати Тодоров Катев
129. Радина Павлова Донева
130. Борян Маринов Червенски
131. Искра Христова Донева
132. Димитър Христов Маринов
133. Станка Иванова Митева
134. Теодора Катева Георгиева
135. Станислав Енчев Енчев
136. Величка Димова Митева
137. Иванка Димова Маринова
138. Георги Радев Иванов
139. Илия Тодоров Илиев
140. Веска Димитрова Венкова
141. Ценко Русев Георгиев
142. Недялка Петрова Паригвоздева
143. Илияна Петрова Петрова
144. Ивайло Пламенов Костов
145. Добрин Енчев Добрев
146. Стоянка Георгиева Костова
147. Георги Иванов Костов
148. Борислав Николаев Анастасов
149. Румен Павлов Велев
150. Михаил Иванов Аладжов
151. Венцислав Кирилов Жежев
152. Екатерина Георгиева Георгиева
153. Светослав Чавдаров Богданов
154. Мария Веселинова Стефанова
155. Красимира Тодорова Ханджиева
156. Мария Маркова Кетева
157. Диана Атанасова Атанасова
158. Христо Желязков Димов
159. Атанас Стойнов Личев
160. Александър Василев Въков
161. Фаня Маринова Филипова
162. Иван Маринов Митев
163. Донка Бончева Тодорова
164. Никола Стоянов Колев
165. Милен Велев Чолаков
166. Марчо Йорданов Марчев
167. Стоянка Геогиева Димова
168. Рачо Богданов Рачев
169. Донка Георгиева Георгиева
170. Марин Вичев Тодоров
171. Любомир Евтимов Кавунски
172. Назим Осман Тупа
173. Славчо Иванов Терзиев
174. Константин Петров Павлов
175. Сабри Хасанов Омбашиев
176. Маруся Николова Илиева
177. Георги Алексиев Горев
178. Кънчо Петров Кънев
179. Койчо Колев Кралев
180. Айдън Вадет Али
181. Юсуф Исмаил Ахмед
182. Мустафа Еюбов Адил
183. Тефик Рушан Ефраим
184. Гюнайдън Мехмед Рамис
185. Танер Тефик Рушан
186. Иван Стефанов Костадинов
187. Басри Васфиев Басриев
188. Ерсой Наджиев Ибрямов
189. Елис Джевдет Юсуф
190. Шабан Юсуфов Шабанов
191. Азис Али Сабри
192. Анизе Мехмедова Юсеинова
193. Красимира Димитрова Вълчева
194. Бисер Желязков Илиев
195. Гюнеш Бейти Исмаил
196. Хасан Хюсеин Хасан
197. Ирфан Мехмед Мустан
198. Ридван Юсуф Хюсню
199. Бюрхаят Илхан Ибрям
200. Елена Тодорова Иванова - Кирицова
201. Таня Николаева Савова
202. Иван Чанев Чанев
203. Николай Петков Терзиев
204. Иван Тодоров Чуков
205. Вангел Христов Христов
206. Валентин Райчев Гурев
207. Янко Валентинов Славов
208. Аспарух Недев Петров
209. Чавдар Асенов Чапкънов
210. Тончо Велев Тончев
211. Гита Тодорова Петрова
212. Бонка Илиева Петкова
213. Юлиан Борисов Първанов
214. Добромир Господинов Коев
215. Мюстеджеб Хюсеин Кючук
216. Тонка Милкова Димитрова
217. Росица Бойнова Колева
218. Минчо Петров Гигов
219. Румяна Маринова Човканска
220. Цветелина Нейкова Николова
221. Людмила Димитрова Начева
222. Йонка Фикова Данчовска
223. Нонка Димитрова Панайотова
224. Захари Иванов Футеков
225. Елена Илиева Шинкова
226. Тотка Петрова Норчева
227. Мария Стоянова Лулчева
228. Стоян Николов Пандуров
229. Тодорка Димитрова Николова
230. Мариана Тодорова Николова
231. Мария Илиева Цветанкова
232. Таня Цвяткова Евтимова
233. Илия Стоянов Гърбешков
234. Патьо Василев Рашков
235. Иван Петров Чамов
236. Виолета Василева Русева
237. Дойчо Марков Джигов
238. Екатерина Неделчова Немска
239. Лазар Димитров Мазнеков
240. Олджай Ерджан Мехмед
241. Данеел Кирилов Йорданов
242. Петя Асенова Ангелова
243. Велиха Гюрханова Шабанова
244. Елина Светославова Демирова
245. Йорданка Едрева Петрова
246. Стоян Иванов Бумбалов
247. Гана Веселинова Ганчева
248. Стоянка Янева Димитрова
249. Кера Петрова Русева
250. Евгения Димитрова Тодорова
251. Иванка Йорданова Бърнева
252. Дарина Гинчева Димитрова
253. Магдалена Антонова Парчева
254. Недка Демирова Савова
255. Диана Илиева Кънчева
256. Добринка Георгиева Иванова
257. Благовест Дойчев Русев
258. Веселина Василева Карапеева
259. Георги Венциславов Моллов
260. Георги Йорданов Йорданов
261. Иван Атанасов Божиков
262. Лозана Ангелова Талева
263. Паун Кирилов Иванов
264. Николай Атанасов Радев
265. Мина Атанасова Маринова
266. Недялка Иванова Петрова
267. Десислава Георгиева Йорданова
268. Десислава Николова Чергарова
269. Донка Йорданова Танина
270. Веселин Петров Василев
271. Георги Атанасов Атанасов
272. Илия Любенов Гатев
273. Красимира Трендафилова Бухалова
274. Мария Желева Павлова
275. Петър Савов Ганчев
276. Сашко Борисов Матеев
277. Ангел Николов Батаклиев
278. Диана Стойнова Милчева
279. Димитрина Стефанова Вакрилова
280. Евелина Владимирова Загурова
281. Калин Иванов Милчев
282. Любомир Димитров Паунов
283. Петър Николов Послийски
284. Благовест Василев Лалбонов
285. Галина Красимирова Благова
286. Костадинка Петрова Маринова
287. Лъчезар Добринов Добрев
288. Румяна Иванова Илчева
289. Теодора Атанасова Халачева
290. Величка Николова Тошева
291. Весела Илиева Ванева
292. Атанас Петков Петков
293. Йохан Първанов Петков
294. Наташа Николова Станчева
295. Николай Кръстев Бошкилов
296. Катя Георгиева Събева
297. Надя Костадинова Лефтерова
298. Емилия Костадинова Топалова
299. Анна Георгиева Хантова
300. Неда Иванова Дундалова
301. Бойка Атанасова Кадрева
302. Димитър Георгиев Неделчев
303. Георги Методиев Докузов
304. Димитър Кирилов Гегов
305. Ангел Костадинов Камбуров
306. Йорданка Петрова Цинцева
307. Диана Валериева Влахова
308. Михаил Паскалев Урумов
309. Иван Матев Иванов
310. Стоян Томов Атанасов
311. Митка Иванова Маринова
312. Маргарита Георгиева Петрова
313. Рада Атанасова Георгиева
314. Денка Миткова Динева
315. Илиана Петрова Христова
316. Никола Христов Колев
317. Димитър Желязков Марчев
318. Добра Колева Кехайова
319. Йордан Кръстев Кръстанов
320. Иванка Стойчева Мирянова
321. Живко Петров Петров
322. Радка Кралева Николова
323. Коста Панайотов Панайотов
324. Еленка Костова Златева
325. Христо Страхилов Минчев
326. Митко Колев Стоянов
327. Недялка Георгиева Атанасова
328. Дойчо Бонев Желев
329. Костадин Иванов Илиев
330. Зоя Иванова Калвачева-Цветкова
331. Веселина Иванова Андреева
332. Иван Стоилов Митров
333. Йорданка Стойчева Капитанова
334. Йорданка Георгиева Тюфекчиева
335. Златка Илиева Георгиева
336. Жана Георгиева Пеева
337. Никола Атанасов Кабов
338. Дамян Вълков Зъмбаров
339. Ботю Димитров Шидеров
340. Лилия Господинова Стефанова
341. Елена Георгиева Господинова
342. Георги Димитров Димитров
343. Деспо Кръстев Деспов
344. Елена Динчева Георгиева
345. Петър Колев Генов
346. Веселин Маринов Василев
347. Петко Иванов Игнатов
348. Севда Антимова Чолакова
349. Георги Василев Тавков
350. Венета Младенова Соколова
351. Юлиян Деянов Адъров
352. Надя Георгиева Стефанова
353. Ивайло Валериев Петров
354. Анелия Георгиева Сърбинска
355. Емилия Александрова Начева
356. Силвин Алдинов Банцов
357. Албена Силвинова Банцова

Отказва да регистрира следните лица:

  1. Красимир Трифонов Трифонов
  2. Христо Свиленов Станчев
  3. Емил Прокопиев Прокопиев
  4. Радка Иванова Кокаланова
  5. Иванка Георгиева Владимирова
  6. Красимира Петрова Тодорова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения