Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 415-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бойница, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-229 от 12.08.2011 г. от кмета на община Бойница, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Бойница, както и за председател и заместник-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Бойница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бойница, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Жасмина Иванова Илиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валя Вишова Стоянова

 

СЕКРЕТАР:

Катя Генадиева Вълчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Славчева Любенова

 

 

Петър Иванов Миронов

 

 

Евдоким Радков Каменов

 

 

Валентина Пантова Кордова

 

 

Димитрина Пешева Владимирова

 

 

Даниелка Рангелова Рангелова

 

 

Димо Марков Башлийски

 

 

Ирина Михайлова Петрова

 

 

Габриела Станиславова Неделкова

 

 

Петко Здравков Костов

 

 

Иванка Накова Вълчева

 

 

Цветана Нинкова Цокова

 

 

Тихомир Кирилов Асенов

 

 

Цветана Гронкова Йовкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения