Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4086-НС
София, 20 декември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3231-НС от 17 май 2016 г. на ЦИК относно обявяване на Иван Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски

С писмо вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. на ЦИК председателя на 43-то Народното събрание отправя питане до Централната избирателна комисия с оглед подадената и приета оставка на Министерския съвет на кои народни представители следва да бъдат прекратени пълномощията при възстановяване пълномощията като народен представител на Ивайло Ангелов Московски – избран за член на Министерски съвет.

С Решение № 1365-НС от 10.11.2014 г. Централната избирателна комисия е обявила за избрана за народен представител от Двадесет и шести изборен район – Софийски, Ирена Иванова Коцева за времето, докато Ивайло Ангелов Московски изпълнява функциите на министър.

С Решение № 3231-НС от 17.05.2016 г. на Централната избирателна комисия Иван Димитров Стойнов е обявен за народен представител на мястото на Ирена Иванова Коцева, която подава оставка като народен представител.

Централната избирателна комисия констатира, че погрешно в основанията на Решение № 3231-НС от 17.05.2016 г. на ЦИК за обявяване на народен представител на Иван Димитров Стойнов е вписан чл. 302, ал. 1 от ИК вместо правилното основание чл. 302, ал. 2 от ИК. Това е така, тъй като Ирена Иванова Коцева е придобила качеството на народен представител по заместване на основание чл. 302, ал. 2 от ИК и с прекратяване на пълномощията й следващият от листата кандидат Иван Димитров Стойнов придобива депутатски мандат по заместване за времето, докато Ивайло Ангелов Московски изпълнява функциите на министър.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния съд на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 3231-НС от 17 май 2016 г. на ЦИК, като:

- думите „основание чл. 302, ал. 1 от ИК“ да се четат „основание чл. 302, ал. 2 от ИК“.

- в диспозитива след текста „политическа партия „ГЕРБ“ се добавя текст „за времето, през което Ивайло Ангелов Московски изпълнява функциите на министър“.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3231-НС/

Календар

Решения