Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4078-МИ
София, 6 декември 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мирянци, област Пазарджик

Общинска избирателна комисия – Пазарджик, с писмо вх. № МИ-15-1168/23.11.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 432-МИ от 17.11.2016 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Мирянци, област Пазарджик, Атанас Николов Минчев.

Към уведомлението са приложени: решение № 432-МИ от 17.11.2016 г. на ОИК – Пазарджик; копие на писмо от председателя на ОИК – Пазарджик, с приложено заверено копие на решение № 432-МИ от 17.11.2016 г. на ОИК – Пазарджик; и заявление за предсрочно прекратяване на пълномощията от Атанас Николов Минчев.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № ПВР-04-03-42/24.11.2016 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Мирянци, община Пазарджик, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 17.11.2016 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-44/01.12.2016 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Мирянци, община Пазарджик, към 17.11.2016 г. е 534 лица, поради което кметство Мирянци отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Пазарджик, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464, ал. 4 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Мирянци, област Пазарджик.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения