Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4053-ПВР
София, 22 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Георгиев Стоянов – упълномощен представител на инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., срещу решение № 134 от 13.11.2016 г. на РИК – Варна

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, подадена от Пламен Георгиев Стоянов – упълномощен представител на инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., срещу решение № 134 от 13.11.2016 г. на РИК – Варна, като същата е заведена с вх. № ПВР-15-343/17.11.2016 г.

Към преписката, изпратена от РИК – Варна в цялост, са приложени: оригинал на жалба с вх. № 463/14.11.2016 г.; заверено копие от жалба с вх. № 459/13.11.2016 г.; заверено копие от жалба с вх. № 462 от 13.11.2016 г.; заверено копие от решение № 134 от 13.11.2016 г. на РИК – Варна и извлечение от протокол № 20/13.11.2016 г. от заседание на РИК – Варна.

Съгласно условията и реда за разглеждане на жалби и сигнали в ЦИК, определени с Решение № 3526 от 16.09.2016 г. на ЦИК, на жалбоподателя бе указано да отстрани нередовността на подадената жалба срещу решение № 134 от 13.11.2016 г. на РИК – Варна, като представи в оригинал или в заверено копие пълномощно, от което да е видно, че същият е упълномощен представител на инициативния комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. В указания срок, Пламен Георгиев Стоянов изпрати на електронната поща на ЦИК заверено копие от пълномощно изх. № 10/30.09.2016 г. в негова полза, подписано от Стефан Ламбов Данаилов в качеството му на представляващ инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г., като същото бе приобщено към доказателствения материал по преписка с вх. № ПВР-15-343/17.11.2016 г.

Оспореното решение е постановено по повод подадена до РИК – Варна жалба с вх. № 459/13.11.2016 г. от Пламен Георгиев Стоянов – упълномощен представител на инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. Въпреки че към жалбата не е било приложено пълномощно, удостоверяващо, че посоченото лице е упълномощен представител на инициативния комитет, РИК – Варна не е констатирала тази нередовност и не е дала указания на жалбоподателя за отстраняването й в определен срок.

В подадената до РИК – Варна жалба са изложени твърдения за извършвани изключително груби нарушения на ИК и НК в СИК № 393, разположена в Дома за стари хора „Гергана“ – гр. Варна, а именно :

- на територията на Дома за стари хора „Гергана“ било организирано гласуване по стаите, като на ръка се разнасяли бюлетини, които се поставяли (пускали) от членовете на СИК в изборната урна. Само двама от членовете на СИК били забелязани да провеждат това гласуване по стаите;

- директорката на Дома за стари хора „Гергана“ вземала пряко участие в провеждането на изборния процес и седяла в изборното помещение, в което се гласува. Същата изисквала от представителите на инициативния комитет да й се легитимират, макар да нямала права да изисква такива документи и въобще да участва в изборния процес ;

- изборната кабина в СИК № 393 не позволявала опазване на тайната на вота на гласуващите съгласно закона.

С решение № 134 от 13.11.2016 г. РИК – Варна е оставила без уважение като неоснователна, жалба с вх. № 459/13.11.2016 г., подадена от Пламен Георгиев Стоянов – упълномощен представител на инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Жалбоподателят е оспорил решение № 134/13.11.2016 г. на РИК – Варна като незаконосъобразно и необосновано. Единственият довод в подкрепа на твърдението за неправилност е, че „в решението не са получили отговор съществени въпроси от жалбата ни“. Направено е и доказателствено искане за получаване на „заверено копие от констативен протокол за извършената проверка, въз основа на който е взето“ оспореното решение.

Централната избирателна комисия счита, че Решение № 134 от 13.11.2016 г. на РИК – Варна е валидно. Същото е постановено с оглед правомощията на РИК – Варна по чл. 72, ал.1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, в заседание, на което са присъствали повече от половината от членовете на комисията (арг. от чл. 70, ал. 3 от ИК). Решението е прието с необходимото мнозинство съобразно изискванията на 70, ал.4 от ИК и е подписано от председателя и секретаря на комисията.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира същата за процесуално допустима, като подадена от активно легитимирано лице, имащо право и интерес от обжалването, насочена срещу подлежащ на обжалване акт, и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс срок, а разгледана по същество - за неоснователна, поради следните съображения :

От приложеното към преписката извлечение от протокол № 20/13.11.2016. от заседанието на РИК – Варна става ясно, че изводът за неоснователност на процесната жалба е бил формиран въз основа на резултатите от извършена проверка на място в СИК № 393, от двама членове на комисията – Б. Юсеин – зам. председател и Е. Стефанова – член, при която не са били установени твърдяните в жалбата нарушения на изборното законодателство. Посочените двама членове на РИК – Варна не са съставили писмен документ (констативен протокол) за тази проверка, а са докладвали устно за резултатите от нея в заседанието на РИК – Варна при разглеждането на процесната жалба. По – конкретно, Б. Юсеин и Е. Стефанова са информирали РИК – Варна, че при посещението си в СИК № 393, са констатирали следното : всички членове на секционната избирателна комисия се намират в помещението, определено за разполагане на секцията и комисията извършва своята работа в пълен състав ; ръководителят на Дома за стари хора „Гергана“ не присъства в изборното помещение ; към момента на проверката не е установено членове на СИК да се намират извън изборното помещение, по стаите на пребиваващите в дома ; кабината са гласуване е разположена и оборудвана по начин, който в пълна степен гарантира опазването тайната на вота. Централната избирателна комисия намира, че несъставянето на констативен протокол от членовете на РИК – Варна при извършването на проверка в СИК № 393, находящ се в Дома за стари хора „Гергана“, не съставлява процесуално нарушение, тъй като не е налице нормативно установено изискване в тази връзка. От своя страна, липсата на такъв протокол, съставен от РИК – Варна във връзка с извършената проверка в СИК № 393, обуславя неоснователността на направеното от жалбоподателя искане за получаване на „заверено копие от констативен протокол за извършената проверка, въз основа на който е взето оспореното решение“.

В заседанието на РИК – Варна от 13.11.2016 г. Б. Юсеин и Е. Стефанова са докладвали и за постъпило оплакване от членовете на СИК № 393, че „в секцията имало напрежение, породено от представител на инициативния комитет за издигане на Р. Радев и Ил. Йотова“, като във връзка с това СИК № 393 подава обща жалба пред РИК – Варна. За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че подадената от СИК № 393 обща жалба е била заведена в РИК – Варна с вх. № 462/13.11.2016 г.. По същата жалба комисията се е произнесла с решение № 136 от 13.11.2016 г., като я е оставила без уважение като неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламен Георгиев Стоянов – упълномощен представител на инициативен комитет, представляван от Стефан Ламбов Данаилов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., срещу решение № 134 от 13.11.2016 г. на РИК – Варна, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения