Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 404-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 27 от 05.07.2021 г. от сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, представлявано от Камен Красимиров Харизанов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Камен Красимиров Харизанов, представляващ сдружението, в полза на 85 (осемдесет и пет) лица – представители на сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 85 (осемдесет и пет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 5 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 82 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 82 (осемдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Александрина Христова Събева

 

2.       

Анри Добромиров Дюлгеров

 

3.       

Антон Христов Христов

 

4.       

Арам Таквор Такворян

 

5.       

Атанас Жечев Атанасов

 

6.       

Атанаска Георгиева Маринова

 

7.       

Бранимир Вячеславов Шматов

 

8.       

Валентин Димитров Костадинов

 

9.       

Валентина Ангелова Вълчева

 

10.  

Валентина Данева Йорданова

 

11.  

Вартухи Бедрос Тодорова

 

12.  

Василина Георгиева Вътева

 

13.  

Велико Илиев Драганов

 

14.  

Венета Русинова Великова

 

15.  

Венета Цанкова Янкова-Ганова

 

16.  

Вероника Любомирова Дамянова

 

17.  

Веселина Живкова Пешева

 

18.  

Веселина Тодорова Йорданова

 

19.  

Виктор Красимиров Георгиев

 

20.  

Владимир Иванов Белинов

 

21.  

Владимир Петков Дебелецов

 

22.  

Владимир Стефанов Вътов

 

23.  

Галина Жекова Стефанова

 

24.  

Георги Станимиров Митев

 

25.  

Георги Тодоров Спасов

 

26.  

Гинка Панева Иванова

 

27.  

Гошо Желязков Василев

 

28.  

Даниела Василева Колева

 

29.  

Дилияна Йорданова Димитрова

 

30.  

Димитър Вълчев Русев

 

31.  

Диян Николаев Колев

 

32.  

Донка Лалева Бакалова

 

33.  

Донка Славова Стоименова

 

34.  

Евгения Атанасова Атанасова-Павлова

 

35.  

Екатерина Георгиева Димитрова

 

36.  

Еленка Данаилова Христова

 

37.  

Еленка Стефанова Вълчанова

 

38.  

Емил Атанасов Павлов

 

39.  

Златка Костадинова Дюлгерова

 

40.  

Иван Ивов Илиев

 

41.  

Иван Йорданов Живков

 

42.  

Иван Минчев Железов

 

43.  

Ивелина Йорданова Павлова

 

44.  

Иво Иванов Илиев

 

45.  

Йорданка Цветанова Антонова

 

46.  

Калоян Георгиев Иванов

 

47.  

Калоян Руменов Стоянчев

 

48.  

Катя Иванова Ташева

 

49.  

Красен Димитров Иванов

 

50.  

Красимира Йорданова Линкова-Кафалийска

 

51.  

Маргарита Йосифова Мишева

 

52.  

Мария Петрова Гергова

 

53.  

Милена Гошева Радева

 

54.  

Михаил Каменов Андреев

 

55.  

Момчил Николов Момчилов

 

56.  

Моника Стефанова Холевич

 

57.  

Надка Ангелова Стойчева

 

58.  

Надка Стоянова Петрова

 

59.  

Недялка Господинова Нейкова

 

60.  

Николай Цветанов Ценов

 

61.  

Нина Людмилова Андреева

 

62.  

Олга Йорданова Гледачева

 

63.  

Осман Садков Чаушев

 

64.  

Петър Димитров Коларов

 

65.  

Пламен Георгиев Ганев

 

66.  

Росица Димитрова Иванова

 

67.  

Росица Райчева Каражелева

 

68.  

Русанка Златева Славова

 

69.  

Севдалина Георгиева Тодорова

 

70.  

Силвия Александрова Тодорова

 

71.  

Симанка Василева Самоковска

 

72.  

Ставрулка Георгиева Трифонова

 

73.  

Станимира Валентинова Димитрова

 

74.  

Стела Сашова Еленкова

 

75.  

Стефан Павлинов Георгиев

 

76.  

Стоян Делчев Поибренски

 

77.  

Теодора Веселинова Иванова

 

78.  

Теодора Димитрова Димитрова

 

79.  

Теодора Стоянова Вътова

 

80.  

Тодор Енев Тодоров

 

81.  

Христо Вълов Гергов

 

82.  

Христо Данаилов Станев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения