Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 400-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 9 (9-4) от 22.05.2019 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 297-ЕП от 10.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на 32 (тридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната – 31 (тридесет и едно) и 1 (едно) лице за наблюдател извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 32 (тридесет и два) бр.

На 22.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 (тридесет и един) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Васил Тодоров Василев

 

2.     

Трифон Николов Николов

 

3.     

Мария Петрова Начева

 

4.     

Атанас Руменов Чернев

 

5.     

Крум Ангелов Апостолов

 

6.     

Мария Ангелова Шумарова

 

7.     

Стоянчо Борисов Мичев

 

8.     

Величка Методиева Маринова

 

9.     

Веселинка Здравкова Маринова

 

10.  

Мая Георгиева Панайотова

 

11.  

Кирилка Желева Таскова

 

12.  

Атанаска Димитрова Европова

 

13.  

Рефик Бекир Саид

 

14.  

Станимир Андонов Андонов

 

15.  

Димитър Борисов Лулчев

 

16.  

Тодорка Андонова Дамянова

 

17.  

Любослав Пламенов Ценов

 

18.  

Чавдар Цветков Гагов

 

19.  

Кин Димитров Стоянов

 

20.  

Светлозар Цветков Гагов

 

21.  

Румяна Христова Дечева

 

22.  

Георги Димитров Анастасов

 

23.  

Рада Янева Гайдарова

 

24.  

Димка Илчева Костадинова

 

25.  

Елисавета Христова Димитрова

 

26.  

Руска Апостолова Гиргинова

 

27.  

Христо Илиев Кичуков

 

28.  

Динка Божинова Колева

 

29.  

Митко Тенев Иванов

 

30.  

Ивана Петрова Дженкова

 

31.  

Ангел Демиров Димитров

 

 РЕГИСТРИРА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) извън страната, а именно: Стоил Иванов Цицелков, ЕГН …………...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения