Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 40-МИ
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Кърджали, с писмо с вх. № МИ-06-293 от 18.05.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 212 от 10.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Нурай Реджеб Юнуз като кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали.

Към писмото са приложени следните документи: писмо от ОбС – Кърджали, до председателя на ОИК – Кърджали, с изх. № 73/29.04.2021 г. с приложено към него заявление за оставка с вх. № 72/29.04.2021 г. на Нурай Реджеб Юнуз като кмет на кметство Охлювец; решение № 212 от 10.05.2021 г. на ОИК – Кърджали, за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали; решение № 213 от 10.05.2021 г. на ОИК – Кърджали, за уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали; протокол № 33/10.05.2021 г. от заседание на ОИК – Кърджали; писмо от община Кърджали с изх. № 92-00-515-/1/ от 13.05.2021 г., че  броят на населението по постоянен адрес на кметство Охлювец към 15.03.2021 г. е 657 души, поради което кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения