Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3974-МИ
София, 5 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово

Общинска избирателна комисия – Севлиево, област Габрово, с писмо вх. към № МИ-15-1112/28.10.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 208-МИ от 27.11.2016 г. на ОИК – Севлиево, на основание чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА (в редакцията му преди ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г.) са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово, Сезгин Ердоханов Моллов.

Към уведомлението са приложени: решение № 236-МИ от 06.10.2016 г. на ОИК – Севлиево; протокол № 56 от 25.10.2016 г. на ОИК – Севлиево; решение № 208 от 27.11.2016 г.; протокол № 40 от 27.11.2016 г.; решение № 52 от 25.05.2016 г. на Административен съд – Габрово; решение № 10919 от 19.10.2016 г. на ВАС.

С писмо изх. № МИ-04-03-37/29.10.2016 г. Централната избирателна комисия е изискала от ГД „ГРАО“ справка за броя на населението към 19 октомври 2016 г. в кметство Градница, община Севлиево, област Габрово. От получената от ГД „ГРАО“ с вх. № МИ-04-03-38/04.11.2016 г. на ЦИК справка е видно, че към 19 октомври 2016 г. населението на кметство Градница е 1165 души, поради което са налице изискванията на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ за произвеждане на частичен избор, и ЦИК следва да направи предложение до президента на републиката да насрочи мастичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения