Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3960-ПВР
София, 4 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Инициатива за равни възможности“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 03.11.2016 г. от сдружение „Инициатива за равни възможности“, представлявано от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова – председатели, подписано от упълномощения представител Орлин Иванов Йорданов, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени : удостоверение за актуално състояние на сдружението от 24.10.2016 г. по ф.д. № 6838/2006 г., издадено от СГС; удостоверение № 005/01.12.2006 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова в полза на Орлин Иванов Йорданов; пълномощно от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков Димитров и Севда Недкова Нанова, представляващи сдружението, в полза на 5 (пет) лица – представители на сдружение „Инициатива за равни възможности“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.; 5 бр. декларации по образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа).

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 5 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 03.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Инициатива за равни възможности“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 5 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Инициатива за равни възможности“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 (пет) упълномощени представители на сдружение „Инициатива за равни възможности“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1.

Орлин Иванов Йорданов

 

2.

Таня Милчова Димитрова

 

3.

Ани Методиева Димитрова

 

4.

Ивана Орлинова Йорданова

 

5.

Даниела Михайлова Михайлова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения