Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 396-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-151 от 11.08.2011 г. от кмета на община Варна, област Варна, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Варна.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, в състав от 33 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Йорданов Лечев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кристиян Веселинов Богоев

 

СЕКРЕТАР:

Иван Борисов Великов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Веселин Михайлов Михайлов

 

 

Красимир Нанев Коев

 

 

Йорданка Цветкова Ганчева

 

 

Ана Владимирова Страшимирова

 

 

Владимир Боянов Върбанов

 

 

Ивайло Христов Нелковски

 

 

Стелян Христов Любославов

 

 

Катя Николаева Загорова-Димитрова

 

 

Михаил Иванов Иванов

 

 

Валерия Александрова Ангелова

 

 

Димитър Йорданов Георгиев

 

 

Мадлен Врамшабух Славова

 

 

Милена Славова Димова

 

 

Калин Светославов Калевски

 

 

Йорданка Петрова Костадинова

 

 

Владимир Денчев Калудов

 

 

Иван Василев Карабоев

 

 

Христина Димитрова Димитрова

 

 

Красимира Валериева Иванова

 

 

Костадин Борисов Бандутов

 

 

Момчил Райчев Йондров

 

 

Нурай Ахмед Басри

 

 

Орхан Мехмед Мехмед

 

 

Мюмюне Мехмедова Билялова

 

 

Ариф Ахмед Салим

 

 

Анна Руменова Трифонова

 

 

Илиян Иванов Карагьозов

 

 

Жейни Кънчева Даскалова

 

 

Петър Петров Фотев

 

 

Микаела Валентинова Левенова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения