Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 395-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5 (5-5) от 22.05.2019 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 269-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на Валери Любенов Димитров; 

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, в полза на 76 (седемдесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 76 (седемдесет и шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 76 лица.

На 22.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 68 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 8 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презиме, фамилия

Несъответствие

Лия Ирен Пенкова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Христина Иванова Куцилова

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУЦИЛОВА (ЕГН:…) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТИНКА ИВАНОВА КОЦИЛОВА)

Михаил Стоянов Костов

МИХАИЛ СТОЯНОВ КОСТОВ (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИХАИЛ СТОЯНОВ ТОШКОВ)

Кръстьо Илиев костов

Кръстьо Илиев костов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРЪСТЮ ИЛИЕВ КОСТОВ)

Светлана Деянова Димитрава

Светлана Деянова Димитрава (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СВЕТЛАНА ДЕЯНОВА ДИМИТРОВА)

Даниела Атнасова Пенева

Даниела Атнасова Пенева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ПЕНЕВА)

Таня Савова Георгиева

Таня Савова Георгиева (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГАНЯ САВОВА ГЕОРГИЕВА)

Данчо Йорданов Иванов

Данчо Йорданов Иванов (ЕГН: …) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДАНЧО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 68 (шестдесет и осем ) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Любка Бешкова Йовчова

2.       

Маргарита Наскова Липова

3.       

Петър Милков Петров

4.       

Венета Цветкова Петкова

5.       

Анелия Илиева Евденова

6.       

Наталия Вълчева Миланова

7.       

Петър Цолов Владов

8.       

Венелина Петьова Венелинова

9.       

Камелия Пешева Елисеева

10.  

Бисер Георгиев Ангелов

11.  

Иван Трифонов Ненчов

12.  

Боринка Васкова Тонова

13.  

Калин Тодоров Кирилов

14.  

Димо Георгиев Белошапков

15.  

Людмила Иванова Горанова

16.  

Стефан Ночев Нешков

17.  

Гинка Николова Нешкова

18.  

Татяна Иванова Нешкова

19.  

Радка Донева Чолакова

20.  

Йорданка Ночева Капарашева

21.  

Здравка Борисова Михайлова

22.  

Нелка Богомилова Горанчева

23.  

Минко Асенов Гагов

24.  

Ненко Стефанов Нешков

25.  

Катя Атанасова Димитрова

26.  

Георги Христов Малаков

27.  

Гинка Ненкова Нешкова

28.  

Стефан Ненков Нешков

29.  

Маргарита Иванова Милушева

30.  

Емил Братоев Маринов

31.  

Иван Драганов Маринов

32.  

Аделина Валентинова Караиванова

33.  

Руслана Иванова Драганова

34.  

Нели Вичева николова

35.  

Корнелия Владимирова Петрова

36.  

Детелина Димитрова Пенчева

37.  

Мила Христова Георгиева

38.  

Стефка Петрова Арабова

39.  

Севгюл Исметова Мустафова

40.  

Айше Салиева Мехмедова

41.  

Павлина Костадинова Димитрова

42.  

Павлина Красенова Славова

43.  

Гергана Деянова Димитрова

44.  

Хабибе Мехмедова Рамиз

45.  

Георги Кръстев Николов

46.  

Дияна Георгиева Дейкова - Николова

47.  

Зоя Петрова Дафинова

48.  

Станка Златева Стоянова

49.  

Марияна Дянкова Рашкова

50.  

Станка добрева Минкова

51.  

Марияна Георгиева Боянова

52.  

Борислав Станчев Тодоров

53.  

Петя Радославова Колева

54.  

Севгин Себайдинов Алиев

55.  

Айтен Ахмедова Османова

56.  

Маргарита Денева йорданова

57.  

Росица Стефанова Христова

58.  

Лейля Мюмюнова Хафузова

59.  

Анка Петрова Стоянова

60.  

Галин Иванов Колев

61.  

Иван Якимов Калев

62.  

Татяна Пенева Петрова

63.  

Стефан Ченков Бърдаров

64.  

Димитър Йорданов Димитров

65.  

Николай Бисеров Андреев

66.  

Марияна Костадинова Цокева

67.  

Цонко Костадинов Цокев

68.  

Евгени Цонков Костадинов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения