Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 393-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тервел, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Тервел, област Добрич от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-109 от 10.08.2011 г. Към предложение са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Тервел.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тервел, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Радомир Петров Колев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Велина Станчева Трифонова

 

СЕКРЕТАР:

Севжан Хюсеинова Ходжа

 

ЧЛЕНОВЕ:

Радка Неделчева Железова

 

 

Мария Станчева Минчева

 

 

Ганчо Стоянов Ганчев

 

 

Петър Стоянов Бончев

 

 

Маринка Стефанова Тодорова

 

 

Николай Димитров Атанасов

 

 

Димитричка Димитрова Гатева

 

 

Валентин Стоянов Петров

 

 

Виолета Русева Янкова

 

 

Сежда Изет Ахмед

 

 

Юркия Сали Мустафа

 

 

Съби Иванов Господинов

 

 

Димитър Иванов Костадинов

 

 

Николай Стойчев Иванов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения