Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3919-ПВР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на приложението към Решение № 3540-ПВР от 19 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1 и § 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА приложението към Решение № 3540-ПВР от 19 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в т. 7 изречения второ и трето се заличават;

- точка 13 се заличава;

- добавя се нова т. 13 със следното съдържание:

„13. По време на машинното преброяване в изборното помещение могат да присъстват представители на Централната избирателна комисия“;

- добавя се нова т. 14 със следното съдържание:

„14. Машинното преброяване се извършва чрез сканиране на бюлетините. Анализът на резултатите от машинното преброяване се извършва от Централната избирателна комисия.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3540-ПВР/

Календар

Решения