Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3540-ПВР
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: приемане на правила за провеждане на експериментално машинно преброяване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание § 11 от Преходните и заключителните разпоредби от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема правила за провеждане на експериментално машинно преброяване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3919-ПВР/

Календар

Решения