Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3916-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 (7-1) от 31.10.2016 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, представлявано от Константина Стефанова Кипрова – председател, чрез упълномощения представител Валери Любенов Димитров, регистрирана с Решение № 3887-ПВР/НР от 29 октомври 2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляващ сдружението, в полза на Валери Любенов Димитров, пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляващ сдружението, в полза на 12 (дванадесет) лица – представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 12 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 12 лица.

На 31.10.2016 г. и на 1.11.2016 г. в ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“ и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 12 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.       

Христо Генков Цанев

2.       

Маргарита Иванова Чукова

3.       

Павлин Димитров Баталов

4.       

Павел Итев Павлов

5.       

Красимир Иванов Петров

6.       

Магдалена Тачева Симеонова

7.       

Пламен Василев Рачев

8.       

Пенка Тодорова Гицова

9.       

Матей Цанков Караиланов

10.  

Татяна Бройкова Стойнова

11.  

Сюлейда Ахмедова Георгиева

12.  

Елисавета Кръстева Найденова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3936-ПВР/НР/

Календар

Решения