Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3914-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4(4-3) от 27.10.2016 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател, чрез упълномощения представител Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение № 3794-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, в полза на 217(двеста и седемнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 217 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 217 лица.

На 30.10.2016 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ПВР-00-214, за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 205 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, като 12 (дванадесет) от лицата не отговарят на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 205(двеста и пет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.                   

Неделко Любенов Начов

2.                   

Бойко Венциславов Митов

3.                   

Лъчезар Георгиев Борисов

4.                   

Паулина Теодорова Колева

5.                   

Снежина Бойкова Божанова

6.                   

Йордан Стефанов Николаев

7.                   

Веселин Ангелов Божинов

8.                   

Наталия Владимирова Сотирова

9.                   

Илия Светлозаров Илиев

10.              

Ивелина Стилянова Арсова

11.              

Мая Мирославова Василева

12.              

Петър Георгиев Сотиров

13.              

Анка Марчева Неделчева

14.              

Анна Петрова Борисова

15.              

Иван Георгиев Фарашев

16.              

Михаела Михайлова грабева

17.              

Явор Димитров Гечев

18.              

Мария Петрова Лечева

19.              

Славена Косева Станчева

20.              

Гюнел Рафуд Ибрямова

21.              

Галина Трифонова Петкова

22.              

Вера Иванова Пърликова

23.              

Ирина Христова Гичева

24.              

Малина Ангелова Панова

25.              

Александър Спасов Трайков

26.              

Десислав Стоянов Иванов

27.              

Валентин Любомиров Пандинов

28.              

Вилислава Миленова Петрова

29.              

Танислава Атанасова Василева

30.              

Ивелина Вескова Димчева

31.              

Славка Стефанова Йоргова

32.              

Мая Миленова Йоргова

33.              

Мирослав Ивайлов Митков

34.              

Галя Иванова Маркова-Стоева

35.              

Николай Канев Стоев

36.              

Денка Йорданова Иванова

37.              

Виктория Златева Георгиева

38.              

Явор Георгиев Стоев

39.              

Стоянка Василева Колева

40.              

Георги Илиев Кисьов

41.              

Сузана Георгиева Кисьова

42.              

Румяна Веселинова Шукерова

43.              

Радослав Руменов Бачочев

44.              

Христина Асенова Джигелова

45.              

Сейхан Васведин Ибшин

46.              

Виолета  Ненкова Димитрова

47.              

Станислав Гришев Иванов

48.              

Митко Стефанов Павлов

49.              

Тодор Николов Тодоров

50.              

Румяна Славейкова Торошанова

51.              

Весела Христова Диманова

52.              

Милко Страхилов Петков

53.              

Ева Ангелова Михайлова

54.              

Борислав Байков Георгиев

55.              

Людмила Розева Любомирова

56.              

Виктор Цанков Цветанов

57.              

Иво Христов Цветанов

58.              

Галя Иванова Дикова-Иванова

59.              

Николай Йорданов Белалов

60.              

Радослав Тодоров Хайтов

61.              

Трайчо Иванов Трайчев

62.              

Тихомир Георгиев Костов

63.              

Джордж Никитов Кирилов

64.              

Емил Георгиев Михов

65.              

Валентин Минчев Янков

66.              

Радослава Миладинова Шатерова

67.              

Елица Петрова Рангелова

68.              

Николета  Викторова Петрова

69.              

Александър Емилов Александров

70.              

Росен Иванов Петков

71.              

Иван Георгиев Иванов

72.              

Цветелина Върбанова Дамяновска

73.              

Николай Георгиев Иванов

74.              

Петър Станев Петров

75.              

Ина  Йонкова Иванова

76.              

Владимир Димитров Иванов

77.              

Даниела Александрова Цолова

78.              

Илияна Йорданова Михайлова-Тихолова

79.              

Лиляна Дичева Николова

80.              

Роза Цветкова Сотирова

81.              

Лиляна Лилова Лапова

82.              

Даринка Лазарова Вънова

83.              

Христо Петров Иванов

84.              

Радослав Тодоров Стайков

85.              

Венцислав Велков Василев

86.              

Северина Крумова Цветкова

87.              

Сашка Димитрова Началнишка

88.              

Цветан Минков Ралчовски

89.              

Богдана Кръстева Маринова

90.              

Мариана Николова Велчева

91.              

Ташко Йорданов Минков

92.              

Здравка Методиева Почекайна-Ненкова

93.              

Венцислав Асенов Тодоров

94.              

Диана Георгиева Серафимова

95.              

Ивелина Феодорова Георгиева

96.              

Боряна Василева Тодорова

97.              

Петя Детелинова Тодорова

98.              

Стоянка Йорданова Котева

99.              

Ивелина Пламенова Петрова

100.          

Таня Михайлова Прашанова

101.          

Георги Стефанов Димов

102.          

Кирил Ангелов Прашанов

103.          

Галина Божилова Николова

104.          

Христофор Желязков Маринов

105.          

Павел Михайлов Минчев

106.          

Делян Руменов Делчев

107.          

Георги Здравков Укев

108.          

Даниел Ивов Петров

109.          

Валери Борисов Стоянов

110.          

Марияна Нанева Николова

111.          

Климент Павлов Пенчев

112.          

Ивайло Илиев Донев

113.          

Диан Петров Енчев

114.          

Стойчо Димитров Димитров

115.          

Георги Иванов Станчев

116.          

Ивайло Ганчев Митев

117.          

Галина Куманова Господинова

118.          

Димитър Желязков Димов

119.          

Антон Бориславов Дженков

120.          

Бойчо Христов Бойчев

121.          

Динко Грозев Господинов

122.          

Иван Недев Иванов

123.          

Теодора Ганчева Иванова

124.          

Пламен Красимиров Колев

125.          

Петя Стойкова Александрова

126.          

Георги Веселинов Калайджиев

127.          

Илиян Митков Коев

128.          

Гено Николаев Генов

129.          

Георги Венциславов Михов

130.          

Соня Колева Ченешева

131.          

Пламен Русев Русев

132.          

Мартин Ивов Мирчев

133.          

Радиана Боянова Байкова

134.          

Димитър Райков Илиев

135.          

Петя Рашкова Демирева

136.          

Моника Божидарова Динева

137.          

Пламен Бонев Иванов

138.          

Златина Димова Иванова

139.          

Господинка Димитрова Димитрова

140.          

Дико Илиев Гьорчев

141.          

Минчо Динев Чавдаров

142.          

Васил Недялков Диков

143.          

Райна Петрова Грозева

144.          

Марияна Петрова Тенева

145.          

Магдалена Спасова Панева

146.          

Стефан Георгиев Бояджиев

147.          

Захари Велчев Даскалов

148.          

Тодор Иванов Тодоров

149.          

Красимир Живков Димитров

150.          

Людмил Христов Карацанов

151.          

Анатолий Иванов Николов

152.          

Александър Анатолевич Касапов

153.          

Панка Желева Гаргова

154.          

Денис Любенов Юзекчиев

155.          

Роберт Николов Стоичков

156.          

Валерия Младенова Величкова

157.          

Антония Панчева Драганова

158.          

Славка Стефанова Самарска

159.          

Васил Стефанов Самарски

160.          

Борис Стефанов Боричев

161.          

Йордан Георгиев Христов

162.          

Венцислав Илчев Михов

163.          

Пламен Станимиров Караджов

164.          

Станимир Валентинов Петров

165.          

Емил Сашев Стефанов

166.          

Богдан Костадинов Балякчиев

167.          

Мирослав Атанасов Атанасов

168.          

Пламен Иванов Христов

169.          

Веса Димитрова Цанкова

170.          

Пепа Маркова Тодорова

171.          

Маринка Димитрова Гергова

172.          

Илия Бончев Генков

173.          

Бенчо Лазаров Василев

174.          

Стефан Иванов Станев

175.          

Васил Стефанов Николов

176.          

Христо Крайчев Ицов

177.          

Христо Димитров Христов

178.          

Дафинка Иванова Нешева

179.          

Ваня Тенчева Ванчева

180.          

Мария Василева Владова

181.          

Вангелия Георгиева Маринова

182.          

Йонка Лакова Василева

183.          

Деян Георгиев Георгиев

184.          

Васко Петков Цолов

185.          

Николай Георгиев Неев

186.          

Любен Илиев Савов

187.          

Цветанка Ненчева Димитрова

188.          

Добри Миков Дачов

189.          

Павлина Маркова Радева

190.          

Огнян Русинов Михайлов

191.          

Марияна Любчова Начева

192.          

Марин Стефанов Маринов

193.          

Марияна Връбчева Петрова

194.          

Георги Колев Манчев

195.          

Марин Веселинов Маринов

196.          

Ивайло Маринов Джамбазов

197.          

Татяна Иванова Борисова-Динова

198.          

Манчо Иванов Генчев

199.          

Даринка Василева Драгнева

200.          

Надка Гецова Найденова

201.          

Марин Петков Маринов

202.          

Стефан Лилов Стефанов

203.          

Петко Маринов Петков

204.          

Христо Борисов Михайлов

205.          

Цветана Александрова Ненова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения