Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
София, 19 май 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо № МИ-15-129 от 17.05.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 343-МИ от 10.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Росен Георгиев Русанов като кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 343-МИ от 10.05.2021 г. на ОИК – Плевен; решение № 344-МИ от 10.05.2021 г. на ОИК – Плевен; препис-извлечение от акт за смърт № 1249 от 02.05.2021 г. на Росен Георгиев Русанов. От разпечатка от сайта на ГД „ГРАО“ от Националния регистър на населението е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Буковлък е 4242, поради което кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения