Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3898-ПВР/НР/МИ
София, 30 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: организацията на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, националния референдум, както и частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г., и действията на РИК и ОИК на територията на съответния район/изборен район

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 5 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Предаване на изборните книжа

В предизборния ден член на ОИК, определен с нейно решение, член на РИК, определен с нейно решение, и кметът на общината/района/кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската/районната администрация, предават заедно на председателя на съответната СИК/ПСИК (при отсъствие на председателя – на заместник-председателя или на секретаря на СИК/ПСИК) бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, за националния референдум, както и за частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

 1. Общо информационно табло пред изборното помещение

В деня преди изборния ден и след получаване на изборните книжа и материали всяка СИК е длъжна да подготви и постави пред изборното помещение общо информационно табло с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина, на което обявява:

- образците от бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, за национален референдум и за съответния частичен избор за кмет в съответния район/кметство, (за целта СИК ползва бюлетини за гласуване, върху лицевата страна на които се изписва текст „ОБРАЗЕЦ“);

- всички решения на СИК;

- телефоните за връзка и подаване на сигнали до районно управление на МВР и до дежурния районен прокурор;

- телефони за връзка с РИК;

- телефони за връзка с ОИК;

- информационен лист.

 1. Указателни табели

На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

 1. Задължителна трета кабина в избирателната секция

Във всяко изборно помещение задължително се поставят три броя кабини за гласуване, оборудвани съгласно Решение № 3822-ПВР/НР от 20.10.2016 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 1. В избирателната секция могат да присъстват

В избирателната секция могат да присъстват наблюдатели, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, както и застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети. Присъствието на посочените лица се осъществява по реда и при условията на Решение № 3483-ПВР/НР от 13.09.2016 г. на ЦИК относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.; Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.; Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., и Решение № 3759-МИ от 08.10.2016 г. относно приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове, насрочени на 6 ноември 2016 г.

 1. Печати

Всяка СИК в район „Младост“, Столична община, кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, и кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, има по 2 (два) броя печати със следните характеристики :

Печатът на СИК е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: „СИК Избори ПВР/НР/ЧМИ 2016“ и уникален за района петцифрен номер, който съдържа номера на района за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, а последните три позиции започват със 701 и продължават съобразно с броя на печатите, т.е. уникалният за района петцифрен номер е, както следва:

- за район „Младост“, Столична община - № 23701 ...;

- за кметство Грохотно, община Девин - № 22701 ...;

- за кметство Друмево, община Шумен - № 30701.

Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от общия брой на секциите в съответния изборен район.

Печатът на ПСИК е кръгъл с един пръстен. В пръстена се изписва текстът „ПСИК Избори ПВР/НР/ЧМИ 2016“. Във вътрешния кръг се изписва уникален за района петцифрен номер, който съдържа номера на района за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, а последните три позиции започват със 701 и продължават съобразно с броя на печатите, т.е. уникалният за района петцифрен номер е, както следва:

- за район „Младост“, Столична община - № 23701 ...;

- за кметство Грохотно, община Девин - № 22701 ...;

- за кметство Друмево, община Шумен - № 30701.

Печатите на СИК/ПСИК се получават в предизборния ден в запечатан плик, който се подписва от председателя на СИК/ПСИК, член на ОИК, определен с нейно решение, член на РИК, определен с нейно решение, и кметът на общината/района/кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската/районната администрация.

При откриване на изборния ден, двата печата на всяка СИК се нараняват по уникален начин и се съставят по 3 (три) броя протоколи за всеки от печатите, които се прилагат, както следва :

Първият протокол се прилага към книжата и материалите за президент и вицепрезидент на републиката;

Вторият протокол се прилага към книжата за националния референдум;

Третият протокол се прилага към книжата за частичния избор за кмет.

За маркирането се съставя протокол (Приложение към настоящето решение), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

 1. Жалби и сигнали в изборния ден

При произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, национален референдум и за частичните избори за кметове, на 6 ноември 2016 г., РИК и ОИК разглеждат постъпилите жалби и сигнали съобразно тяхната компетентност, както следва:

Общинската избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали, свързани с нарушения на правилата за произвеждане на частичните избори за кметове. Начинът на вземане на решенията и обявяването им е съгласно Решение № 1910-МИ/НР от 4 септември 2015 г. и Решение № 3526 от 16 септември 2016 г. на ЦИК.

Районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали, свързани с нарушения на правилата за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум. Начинът на вземане на решенията и обявяването им е съгласно Решение № 3526 от 16 септември 2016 г. и Решение № 3529-ПВР/НР от 17 септември 2016 г. на ЦИК.

В случай, че РИК/ОИК установи, че жалбата или сигналът не е от компетентността й, незабавно я изпраща на компетентната комисия или на друг компетентен орган.

В изборния ден по постъпили сигнали и жалби, свързани с осъществяване на избирателните права на гражданите, свързани с гласуването в частичните избори за кметове, ОИК осъществява връзка с членовете на СИК и дава методически указания.

В изборния ден, по постъпили сигнали и жалби, свързани с осъществяване на избирателните права на гражданите по отношение на гласуването за президент и вицепрезидент и национален референдум, РИК осъществява връзка с членовете на СИК и дава методически указания.

При постъпили в СИК оплаквания относно произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, национален референдум и частичните избори за кметове, членовете на СИК могат да търсят съдействие от РИК/ОИК. Всяка комисия следва да предприеме незабавно мерки и действия съобразно своята компетентност.

Отказът на СИК да извърши дописване на избирател в избирателния списък и да го допусне до гласуване, когато същият фигурира в списъка на заличените лица и е представил удостоверение по чл. 40 от ИК, е писмен, обективиран в решение на СИК, и се връчва на избирателя, който може да го оспори пред РИК – при гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, и пред ОИК – при гласуване в частичните избори за кметове. Компетентната РИК/ОИК се произнася незабавно.

Отказът на СИК да извърши дописване на избирател в избирателния списък и да го допусне до гласуване, когато същият не фигурира в избирателните списъци и в списъка на заличените лица, но има право да гласува в съответния вид избор/национален референдум, е писмен, обективиран в решение на СИК, и се връчва на избирателя, който може да го оспори пред РИК – при гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, и пред ОИК – при гласуване в частичните избори за кметове. Компетентната РИК/ОИК се произнася незабавно.

Жалби и сигнали с общ характер, постъпили в изборния ден, се разглеждат от РИК.

 1. Поредност на броене на бюлетините

След приключване на изборния ден, СИК пристъпва към отваряне на кутиите за гласуване и преброяване на бюлетините в следната последователност:

 • Избори за президент и вицепрезидент;
 • Национален референдум;
 • Частични местни избори.

В случаите, когато се установи, че бюлетина от определен вид избор/национален референдум се намира в кутията за друг вид гласуване, бюлетината се приобщава към бюлетините за съответния вид избор/национален референдум.

За начина на броене на бюлетините, отчитането на резултатите и попълването на протоколите се прилагат:

- Решение № 3822–ПВР/НР от 20.10.2016 г. на ЦИК, относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.;

- Решение № 3667–МИ от 27.09.2016 г. на ЦИК, относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за действията на секционните избирателни комисии при нови и частични избори за общински съветници и/или кметове, насрочени след 26 май 2016 г.

 1. Опаковане и предаване на изборните книжа и материали

Цветовете на торбите за опаковане на изборните книжа и материали са:

- Избори за президент и вицепрезидент – бял;

- Национален референдум – черен;

- Частични местни избори – черен, върху който с бял цвят е изписано/отпечатано „ЧМИ“.

За опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и книжата и материалите от националния референдум се прилага Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.

За опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от частичните местни избори се прилага Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК, като взема предвид следното:

- пликът по т. 1 от решението се надписва с надпис „Плик № 1 ЧМИ – Списъци на СИК № ........“ и в него се поставят описаните в т. 1 от решението изборни книжа.

- пликът по т. 2 от решението се надписва с надпис „Плик № 2 ЧМИ-Протоколи на СИК № ……“ и в него се поставят попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (без да се разпластява), сгрешения/те протокол/и (ако има такъв/а), протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи), протоколът/ите с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас, особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването.

В черната торба за частичните местни избори с надпис „ЧМИ“ се поставят:

 • пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;
 • пакет с надпис „Недействителни бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК;
 • пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“;
 • пакет с надпис „Действителни бюлетини“;
 • пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;
 • пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;
 • черновите на протокола на СИК;
 • пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;
 • опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;
 • протоколът за маркиране на печата на СИК/ПСИК;
 • приемо-предавателния протокол за избирателния списък;
 • неизползваните (непопълнени) протоколи на СИК. Протоколите се поставят, без да се изваждат от пликовете, в които се намират;
 • протоколът за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден;
 • списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК;
 • постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;
 • други протоколи на СИК;
 • неизползвани образци на декларации.

След завързване на торбата по реда на т. 6 от решението върху нея се залепва хартиен етикет с надпис „Частични местни избори на 06.11.2016 г.“ и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

Печатите на СИК не се поставят в торбата. Поставят се в отделни запечатани пликове, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа. Пликовете се подписват от членовете на СИК/ПСИК, облепват се с тиксо и се предават на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК заедно с торбата и другите изборни книжа за осигуряване на гласуването при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент, съответно втори тур за избор на кмет.

Предаването на протоколите с резултатите от гласуването в частичните местни избори и другите книжа от СИК на ОИК и на общинската администрация се извършва по реда по раздел III. и IV. от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК, като посочените изборни книжа се заменят със съответните изборни книжа за частичните местни избори на 6 ноември 2016 г. утвърдени с Решение 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК. За приемане на торбите с изборните книжа и пликовете с надпис „Плик № 2 ЧМИ – Протоколи на СИК № ........“ кметът на общината назначава комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент, съответно втори тур за избор на кмет се прилага реда по т. 33 – 37 от решението.

 1. Предаване на изборните книжа и материали

Редът, по който ще се предават изборните книжа и материали, се определя съвместно от РИК и ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения