Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3888-ПВР/НР
София, 29 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 27.10.2016 г. от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева – председател, чрез упълномощения представител Любомир Иванов Тодоров, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 13.10.2016 г. по ф.д. № 8/2014 г., издадено от Окръжен съд Монтана; удостоверение № 011/17.10.2016 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Иванка Дончева Делева в полза на Любомир Иванов Тодоров; пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляващ сдружението, в полза на 901 (деветстотин и едно) лица – представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 901 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 27.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД, регистрирано с вх. № ПВР 00-199/27.10.2016 г. за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“,, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 885 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК и 16 лица не отговарят.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, за участие с наблюдатели в националния референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 885 (осемстотин и осемдесет и пет) упълномощени представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“ както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 

 

В страната

 

1.       

Адриана Петрова Петрова

 

2.       

Аксения Костадинова Богданова

 

3.       

Аксения Славкова Иванова

 

4.       

Албена Иванова Георгиева

 

5.       

Албена Иванова Иванова

 

6.       

Албена Цветанова Кирилова

 

7.       

Александър Иванов Илиев

 

8.       

Александър Малинов Нунов

 

9.       

Александър Милетиев Александров

 

10.  

Александър Спасов Здравков

 

11.  

Алексей Златков Ангелов

 

12.  

Алексей Трендафилов Асенов

 

13.  

Алекси Величков Алексиев

 

14.  

Альоша Даниелов Найденов

 

15.  

Ана Борисова Минчева

 

16.  

Анастасия Милчова Симеонова

 

17.  

Анатоли Ангелов Илиев

 

18.  

Анатоли Ицков Аспарухов

 

19.  

Анатоли Младенов Младенов

 

20.  

Анатоли Петров Цветков

 

21.  

Анатоли Цветанов Ангелов

 

22.  

Анатолий Божидаров Кръстев

 

23.  

Анатолий Киров Иванов

 

24.  

Ангел Александров Йорданов

 

25.  

Ангел Боянов Филипов

 

26.  

Ангел Иванов Ангелов

 

27.  

Ангел Иванов Найденов

 

28.  

Ангел Иванов Петров

 

29.  

Ангел Павлов Георгиев

 

30.  

Ангел Петков Иванов

 

31.  

Ангел Тодоров Спасов

 

32.  

Ангел Тонев Христов

 

33.  

Ангел Цветанов Маринов

 

34.  

Ангелина Ангелова Антонова

 

35.  

Ангелина Гришова Ангелова

 

36.  

Андрей Илиев Цветков

 

37.  

Анежла Йорданова Дионисиева

 

38.  

Анелия Иванова Атанасова

 

39.  

Анелия Пламенова Антонова

 

40.  

Анета Георгиева Йорданова

 

41.  

Анета Петрова Василева

 

42.  

Анжела Георгиева Донкова

 

43.  

Ани Митков Аспарухов

 

44.  

Ани Петрова Дамянова

 

45.  

Анка Красиморова Миткова

 

46.  

Анка Митова Велкова

 

47.  

Анка Обретенова Велкова

 

48.  

Анна - Мария Иванова Йорданова

 

49.  

Анна Миролюбова Троянов

 

50.  

Анна Цветанова Бъчварска

 

51.  

Антим Владимиров Антимов

 

52.  

Антоанета Ценкова Василева

 

53.  

Антон Георгиев Антов

 

54.  

Антон Герасков Троянов

 

55.  

Антония Йорданова Русинова

 

56.  

Анула Лзарова Найденова

 

57.  

Апостолка Александрова Димитрова

 

58.  

Асен Алъошов Асенов

 

59.  

Асен Асенов Златков

 

60.  

Асен Калоянов Найденов

 

61.  

Асен Любенов Палански

 

62.  

Асен Любомиров Борисов

 

63.  

Асен Маринов Флоров

 

64.  

Ася Вачкова Филипова

 

65.  

Ася Галинова Васкова

 

66.  

Атанас Асенов Захариев

 

67.  

Атанас Василев Замфиров

 

68.  

Атанас Петров Атанасов

 

69.  

Атанас Петров Борисов

 

70.  

Биатрис Ивайлова Даракчийска

 

71.  

Биляна Борисова Иванова

 

72.  

Биляна Красимирова Иванова

 

73.  

Бисер Михайлов Петков

 

74.  

Бисер Спасов Панов

 

75.  

Бисер Тониев Цветанов

 

76.  

Бистра Григорова Атанасова

 

77.  

Богдан Методиев Петков

 

78.  

Богдана Иванова Борисова

 

79.  

Богданка Тодорова Петрова

 

80.  

Богомил Анатолиев Богомилов

 

81.  

Богомил Билянов Иванов

 

82.  

Богомил Иванов Милчев

 

83.  

Богомил Йорданов Каравелов

 

84.  

Божидар Димитров Кръстев

 

85.  

Божидар Живков Йорданов

 

86.  

Божидар Маринов Илиев

 

87.  

Божка Борисова Гинева

 

88.  

Бойка Кирилова Александрова

 

89.  

Бойко Александров Илиев

 

90.  

Бончо Георгиев Божинов

 

91.  

Борис Димитров Иванов

 

92.  

Борис Иванов Борисов

 

93.  

Борис Русинов Цанков

 

94.  

Борислав Георгиев Йорданов

 

95.  

Борислав Георгиев Марков

 

96.  

Борислав Крумов Лазаров

 

97.  

Борислав Любенов Борисов

 

98.  

Борислав Методиев Михайлов

 

99.  

Борислав Миладинов Славчев

 

100.                      

Борислав Русинов Кръстев

 

101.                      

Борислав Тотков Тодоров

 

102.                      

Боряна Ангелова Йотова

 

103.                      

Боряна Борисова Каменова

 

104.                      

Боряна Борисова Рашкова

 

105.                      

Боряна Емилова Ангелова

 

106.                      

Будинка Иванова Илиева

 

107.                      

Валентин Ангелов Велков

 

108.                      

Валентин Георгиев Яков

 

109.                      

Валентин Замфиров Драганов

 

110.                      

Валентин Иванов Петров

 

111.                      

Валентин Тасков Николов

 

112.                      

Валентина Александрова Станкова

 

113.                      

Валентина Емилова Славчева

 

114.                      

Валентина Митова Младенова

 

115.                      

Валентина Ненова Ванкова

 

116.                      

Валентина Петрова Велева Велкова

 

117.                      

Валентина Христова Илиева

 

118.                      

Валери Аврамов Илиев

 

119.                      

Валери Александров Георгиев

 

120.                      

Валери Ангелов Каменов

 

121.                      

Валери Ангелов Ценов

 

122.                      

Валери Георгиев Ботушанов

 

123.                      

Валери Златков Зарков

 

124.                      

Валери Иванов Василев

 

125.                      

Валери Йорданов Ангелов

 

126.                      

Валери Светославов Йончев

 

127.                      

Валери Стоянов Ботинов

 

128.                      

Валери Цветанов Михайлов

 

129.                      

Валя Ненкова Цветкова

 

130.                      

Валя Савова Мальонова

 

131.                      

Ваньо Петков Миков

 

132.                      

Ваньо Цветанов Груев

 

133.                      

Ваня Валериева Иванова

 

134.                      

Ваня Викторова Станева

 

135.                      

Ваня Игнатова Любенова

 

136.                      

Ваня Рангелова Господинова

 

137.                      

Васил Александров Василев

 

138.                      

Васил Александров Василев

 

139.                      

Васил Иванов Лозанов

 

140.                      

Васил Любомиров Василев

 

141.                      

Васил Николов Борисов

 

142.                      

Васил Петков Илиев

 

143.                      

Васил Славчев Василев

 

144.                      

Васил Теньов Василев

 

145.                      

Василка Кръстева Георгиева

 

146.                      

Васко Христов Унгурянов

 

147.                      

Велизар Кирилов Василев

 

148.                      

Велизар Николаев Каменов

 

149.                      

Велизарчо Маринов Евгениев

 

150.                      

Велина Цветанова Андреева

 

151.                      

Величка Спаскова Иванова

 

152.                      

Величко Неделков Блажев

 

153.                      

Величко Тодоров Маринов

 

154.                      

Венелин Димитров Кънчев

 

155.                      

Венелин Руменов Кирилов

 

156.                      

Венелинка Сергеева Цветкова

 

157.                      

Венера Петрова Йонова

 

158.                      

Венета Арсенова Илиева

 

159.                      

Венета Ванкова Рангелова

 

160.                      

Венета Милчева Паскова

 

161.                      

Венислав Янков Младенов

 

162.                      

Венка Кръстева Тодорова

 

163.                      

Венцислав Георгиев Тодоров

 

164.                      

Венцислав Здравков Митов

 

165.                      

Венцислав Крумов Бухалски

 

166.                      

Венцислав Петров Найденов

 

167.                      

Венцислав Симеонов Владимиров

 

168.                      

Венцислав Тонев Вълчев

 

169.                      

Вера Димитрова Колева

 

170.                      

Вергин Евгениев Арсенов

 

171.                      

Верка Димитрова Добрева

 

172.                      

Вероника Каравелова Иванова

 

173.                      

Веселин Маринов Григоров

 

174.                      

Веселин Пламенов Маринов

 

175.                      

Веселин Стефанов Велков

 

176.                      

Веселин Тодоров Стоев

 

177.                      

Веселина Асенова Георгиева

 

178.                      

Веселка Василева Василева

 

179.                      

Виден Асенов Томов

 

180.                      

Виктор Асенов Младенов

 

181.                      

Виктор Климентов Асенов

 

182.                      

Виктория Атанасова Лазарова

 

183.                      

Виктория Кирилова Крумова

 

184.                      

Виктория Миткова Антова

 

185.                      

Вилиян Светославов Кирилов

 

186.                      

Вилхем Русинов Кирилов

 

187.                      

Виолета  Венелинова Любенова

 

188.                      

Виолета Владимирова Георгиева

 

189.                      

Виолета Иванова Иванова

 

190.                      

Виолета Иванова Тодорова

 

191.                      

Виолета Нисторова Петкова

 

192.                      

Виолета Славчева Рангелова

 

193.                      

Виолета Цветанова Асенова

 

194.                      

Виолетка Божкова Младенова

 

195.                      

Витали Венелинов Викторов

 

196.                      

Витан Захариев Георгиев

 

197.                      

Владимир Бойков Николов

 

198.                      

Владимир Николаев Нинков

 

199.                      

Владимир Стоянов Ценов

 

200.                      

Владо Каменов Гергов

 

201.                      

Вълка Кирилова Георгиева

 

202.                      

Вълко Илиев Вълков

 

203.                      

Габриел Стоянов Василев

 

204.                      

Габриела Венелинова Петрова

 

205.                      

Габриела Вергилова Ангелова

 

206.                      

Габриела Евдокимова Симеонова

 

207.                      

Габриела Тодорова Ванкова

 

208.                      

Габриела Юлиева Николова

 

209.                      

Галина Цолова Караджова

 

210.                      

Галинка Йончова Василева

 

211.                      

Галинка Микова Петрова

 

212.                      

Галя Валериева Колова

 

213.                      

Галя Михайлова Павлова

 

214.                      

Галя Райкова Дамянова

 

215.                      

Галя Симеонова Каменова

 

216.                      

Ганчо Лилков Генчев

 

217.                      

Гена Николова Младенова

 

218.                      

Генади Петров Велков

 

219.                      

Георги Александров Тодоров

 

220.                      

Георги Ангелов Кръстев

 

221.                      

Георги Асенов Младенов

 

222.                      

Георги Венчов Герасимов

 

223.                      

Георги Владимиров Василев

 

224.                      

Георги Георгиев Живков

 

225.                      

Георги Димитров Георгиев

 

226.                      

Георги Евгениев Цветков

 

227.                      

Георги Иванов Георгиев

 

228.                      

Георги Илиев Атанасов

 

229.                      

Георги Йорданов Георгиев

 

230.                      

Георги Матов Младенов

 

231.                      

Георги Миланов Петков

 

232.                      

Георги Младенов Любомиров

 

233.                      

Георги Олегов Сарафов

 

234.                      

Георги Павлов Николов

 

235.                      

Георги Руменов Маринов

 

236.                      

Георги Тодоров Първанов

 

237.                      

Георги Цветанов Антов

 

238.                      

Гергана Димитрова Георгиева

 

239.                      

Гергана Емилова Георгиева

 

240.                      

Гергана Милчева Георгиева

 

241.                      

Гергана Николова Илиева

 

242.                      

Гинка Найденова Кирилова

 

243.                      

Гошо Иванов Стоянов

 

244.                      

Гриша Ангелов Каменов

 

245.                      

Гълъбина Георгиева Ангелова

 

246.                      

Гълъбина Илиева Младенова

 

247.                      

Данаил Тошков Дачков

 

248.                      

Даниел Каменов Цветанов

 

249.                      

Даниел Огнянов Боянов

 

250.                      

Даниела Александрова Иванова

 

251.                      

Даниела Анатолиева Каменова

 

252.                      

Даниела Вескова Николаева

 

253.                      

Даниела Спасова Рангелова

 

254.                      

Дарина Маринова Кондикова-Анастасова

 

255.                      

Демир Илич Димитров

 

256.                      

Денис Стефанов Светлиев

 

257.                      

Десислава Ангелова Ефтимова

 

258.                      

Десислава Емилова Орбова

 

259.                      

Десислава Иванова Викторова

 

260.                      

Десислава Илиева Димитрова

 

261.                      

Десислава Любенова Иванова

 

262.                      

Детелина Стефанова Тодорова

 

263.                      

Дечо Георгиев Дечев

 

264.                      

Джулиана Данаилова Цекова

 

265.                      

Джулия Петрова Иванова

 

266.                      

Диана Васкова Цветанова

 

267.                      

Диана Илиева Сокерова

 

268.                      

Диана Станчева Първанова- Иванова

 

269.                      

Диана Стоянова Николова

 

270.                      

Дилян Сергеев Бъчварски

 

271.                      

Димитрина Луканова Калинова

 

272.                      

Димитринка Борисова Друнева

 

273.                      

Димитрица Константинова Йосифова

 

274.                      

Димитрица Томова Гаврилова

 

275.                      

Димитър Данаилов Димитров

 

276.                      

Димитър Данчов Кирилов

 

277.                      

Димитър Иванов Аврамов

 

278.                      

Димитър Иванов Димитров

 

279.                      

Димитър Първанов Йорданов

 

280.                      

Димитър Симеонов Митов

 

281.                      

Димитър Стефанов Димитров

 

282.                      

Димитър Стефанов Димитров

 

283.                      

Димитър Христов Павлов

 

284.                      

Димитър Цветков Ангелов

 

285.                      

Добрин Христов Донков

 

286.                      

Добринка Любенова Тодорова

 

287.                      

Добромир Еленков Николов

 

288.                      

Донка Тодорова Иванова

 

289.                      

Дончо Русинов Ангелов

 

290.                      

Дора Каменова Димитрова

 

291.                      

Дочка Начкова Иванова

 

292.                      

Драгомир Миланов Паунов

 

293.                      

Ева Николаева Първанова

 

294.                      

Евгени Асенов Крумов

 

295.                      

Евгени Емилов Петров

 

296.                      

Евгени Пепчев Тодоров

 

297.                      

Евгени Петров Пантев

 

298.                      

Евгени Пламенов Иванов

 

299.                      

Евгени Славов Петров

 

300.                      

Евгения Андреева Маквеева

 

301.                      

Евгения Костова Ангелова

 

302.                      

Евдоким Любенов Иванов

 

303.                      

Евстати Георгиев Прусийски

 

304.                      

Елвира Аниева Аспарухова

 

305.                      

Елена Маркова Ангелова

 

306.                      

Елена Петрова Иванова

 

307.                      

Еленка Василева Павлова

 

308.                      

Еленка Иванова Лазарова

 

309.                      

Еленко Димитров Данчов

 

310.                      

Еленко Николов Николов

 

311.                      

Елза Кирилова Димитрова

 

312.                      

Ели Антонова Тодорова

 

313.                      

Ели Благоева Данчова

 

314.                      

Ели Иванова Костадинова

 

315.                      

Елизабет Борисова Борисова

 

316.                      

Елизабет Каравелова Иванова

 

317.                      

Елисавета Иванова Методиева

 

318.                      

Елка Борисова Христова

 

319.                      

Емил Александров Сашов

 

320.                      

Емил Ангелов Кръстев

 

321.                      

Емил Георгиев Бърдарски

 

322.                      

Емил Гергов Тодоров

 

323.                      

Емил Горанов Ванов

 

324.                      

Емил Димитров Борисов

 

325.                      

Емил Иванов Тодоров

 

326.                      

Емил Ивов Петров

 

327.                      

Емил Трайков Митров

 

328.                      

Емилия Венелинова Георгиева

 

329.                      

Емилия Георгиева Сотирова

 

330.                      

Емилия Георгиева Шишкова

 

331.                      

Емилия Евгениева Йорданова

 

332.                      

Емилия Илиева Бечева

 

333.                      

Емилия Каравелова Петрова

 

334.                      

Емилия Любенова Лазарова

 

335.                      

Емилия Свиленова Лилова

 

336.                      

Емилиян Петров Борисов

 

337.                      

Енчо Арсенов Крумов

 

338.                      

Ефтим Иванов Нинаркин

 

339.                      

Жан Христов Панталеев

 

340.                      

Желя Данчева Димитрова

 

341.                      

Живко Спасов Петров

 

342.                      

Живомир Петров Валериев

 

343.                      

Жина Йолова Владова

 

344.                      

Замфира Маринова Георгиева

 

345.                      

Захари Асенов Каменов

 

346.                      

Здравка Иванова Цветкова

 

347.                      

Здравко Александров Лозанов

 

348.                      

Здравко Стойков Стойков

 

349.                      

Златко Ангелов Павлов

 

350.                      

Зорка Божинова Арсова

 

351.                      

Зоя Валентинова Цветанова

 

352.                      

Зоя Вергилова Крумова

 

353.                      

Зоя Цанкова Антова

 

354.                      

Ива Ангелова Васева

 

355.                      

Ива Ефтимова Нинаркина

 

356.                      

Ива Йорданова Петрова

 

357.                      

Ива Неделчева Миланова

 

358.                      

Ивайло Вълчев Младенов

 

359.                      

Ивайло Димитров Иванов

 

360.                      

Ивайло Иванов Игнатов

 

361.                      

Ивайло Илиев Методиев

 

362.                      

Ивайло Илиев Недков

 

363.                      

Ивайло Методиев Милетиев

 

364.                      

Ивайло Милчов Ангелов

 

365.                      

Ивайло Петров Иванов

 

366.                      

Ивалина Борисова Георгиева

 

367.                      

Иван Александров Илиев

 

368.                      

Иван Александров Сашов

 

369.                      

Иван Ангелов Иванов

 

370.                      

Иван Ангелов Петров

 

371.                      

Иван Антов Каменов

 

372.                      

Иван Витанов Иванов

 

373.                      

Иван Георгиев Иванов

 

374.                      

Иван Димитров Иванов

 

375.                      

Иван Магдалинов Нинов

 

376.                      

Иван Методиев Качов

 

377.                      

Иван Митов Костадинов

 

378.                      

Иван Момчилов Донков

 

379.                      

Иван Павлов Иванов

 

380.                      

Иван Петров Иванов

 

381.                      

Иван Рангелов Горанов

 

382.                      

Иван Руменов Ценов

 

383.                      

Иван Стоянов Георгиев

 

384.                      

Иван Тодоров Божинов

 

385.                      

Иванка Асенова Велкова

 

386.                      

Иванка Василева Каменова

 

387.                      

Иванка Василева Русинова

 

388.                      

Иванка Викторова Тодорова

 

389.                      

Иванка Горчова Славейкова

 

390.                      

Иванка Димитрова Якимова

 

391.                      

Иванка Йорданова Савова

 

392.                      

Иванка Крумова Иванова

 

393.                      

Иванка Младенова Димитрова

 

394.                      

Иванка Николова Младенова

 

395.                      

Иванка Стоянова Иванова

 

396.                      

Иванка Янчева Душанова

 

397.                      

Ивелина Бориславова Милчева

 

398.                      

Ивелина Стефанова Тодорова

 

399.                      

Ивета Цветомирова Горанова

 

400.                      

Иво Дафинов Иванов

 

401.                      

Иво Игнатов Иванов

 

402.                      

Иво Красимиров Павлов

 

403.                      

Ивона Димитрова Михайлова

 

404.                      

Изабела Валериева Иванова

 

405.                      

Иксан Асанов Ахмедов

 

406.                      

Илиана Любенова Макаринова-Петрова

 

407.                      

Илийчо Стефанов Ангелов

 

408.                      

Илия Андреев Андреев

 

409.                      

Илия Асенов Методиев

 

410.                      

Илиян Бойков Венелинов

 

411.                      

Илиян Иванов Каменов

 

412.                      

Илиян Иванов Софрониев

 

413.                      

Илиян Тодоров Илиев

 

414.                      

Илияна Борисова Георгиева

 

415.                      

Илияна Дамянова Стефанова

 

416.                      

Илушка Георгиева Видина

 

417.                      

Йоан Валериев Благоев

 

418.                      

Йордан Димитров Данчов

 

419.                      

Йордан Иванов Методиев

 

420.                      

Йордан Петров Андреев

 

421.                      

Йордан Петров Живков

 

422.                      

Йордана Славчева Иванова

 

423.                      

Йорданка Димитрова Алипиева

 

424.                      

Йорданка Кирилова Иванова

 

425.                      

Йорданка Миткова Йорданова

 

426.                      

Йото Пламенов Йотов

 

427.                      

Ирена Бисерова Симеонова

 

428.                      

Ирена Дончова Русинова

 

429.                      

Ирена Николаева Антова

 

430.                      

Искра Асенова Петкова

 

431.                      

Искра Макариева Пантева

 

432.                      

Искрена Крумова Димитрова

 

433.                      

Кайчо Ангелов Занков

 

434.                      

Калин Иванов Крумов

 

435.                      

Калин Найденов Славчев

 

436.                      

Калин Стефанов Михалков

 

437.                      

Калин Тодоров Иванов

 

438.                      

Камелия Валериева Петрова

 

439.                      

Камелия Великова Костова

 

440.                      

Камелия Йорданова Станкова

 

441.                      

Камелия Кръстева Иванова

 

442.                      

Камелия Николова Димитрова

 

443.                      

Камелия Юриева Михайлова

 

444.                      

Камен Петров Каменов

 

445.                      

Катя Ангелова Йонкова

 

446.                      

Катя Георгиева Петрова

 

447.                      

Катя Иванова Игнатова

 

448.                      

Катя Илиева Петкова

 

449.                      

Катя Крумова Костова

 

450.                      

Катя Рангелова Миланова

 

451.                      

Катя Спасова Костова

 

452.                      

Кирил Емилов Кирилов

 

453.                      

Кирил Ефремов Йорданов

 

454.                      

Кирил Петров Делев

 

455.                      

Кирил Стойков Георгиев

 

456.                      

Кирилка Асенова Стоянова

 

457.                      

Кирилка Георгиева Петрова

 

458.                      

Клара Асенова Антимова

 

459.                      

Кольо Каменов Николов

 

460.                      

Коста Любенов Костов

 

461.                      

Костадин Иванов Костов

 

462.                      

Костадинка Иванова Йорданова

 

463.                      

Красимир Бойчов Тодоров

 

464.                      

Красимир Димитров Георгиев

 

465.                      

Красимир Димитров Иванов

 

466.                      

Красимир Иванов Йорданов

 

467.                      

Красимир Иванов Стоянов

 

468.                      

Красимир Константинов Живков

 

469.                      

Красимир Николов Кръстев

 

470.                      

Красимир Тодоров Димитров

 

471.                      

Красимира Илиева Фачикова

 

472.                      

Красимира Климентова Асенова

 

473.                      

Красимира Кръстинова Николова

 

474.                      

Красимира Петкова Петрова

 

475.                      

Красимира Райкова Кръстева

 

476.                      

Красимира Светославова Живкова

 

477.                      

Кремена Красимирова Минкова

 

478.                      

Креса Арсенова Петрова

 

479.                      

Кристиана Василева Петкова

 

480.                      

Кристина Васева Николова

 

481.                      

Кристина Стоянова Андреева

 

482.                      

Кристиян Атанасов Петров

 

483.                      

Кръстьо Антимов Кръстев

 

484.                      

Кънчо Величков Минчев

 

485.                      

Лалка Илиева Петрова

 

486.                      

Лариса Иванова Каменова

 

487.                      

Лидия Димитрова Павлова

 

488.                      

Лидия Здравкова Йорданова

 

489.                      

Лидия Юриева Асенова

 

490.                      

Лиза Иванова Икономова

 

491.                      

Лилия Георгиева Петрова

 

492.                      

Лиляна Димитрова Михайлова

 

493.                      

Лиляна Младенова Петрова

 

494.                      

Лиляна Найденова Иванова

 

495.                      

Лиляна Христова Николова

 

496.                      

Лиляна Цветанова Лилова

 

497.                      

Лина Иванова Димитрова

 

498.                      

Люба Иванова Василева

 

499.                      

Люба Михайлова Маринова

 

500.                      

Любен Григоров Ванков

 

501.                      

Любимка Никодимова Благоева

 

502.                      

Любка Алекова Митова

 

503.                      

Любка Димитрова Павлова

 

504.                      

Любомир Борисов Димитров

 

505.                      

Любомир Иванов Тодоров

 

506.                      

Любомира Ефремова Петрова

 

507.                      

Любомира Цветомилова Петрова

 

508.                      

Любчо Методиев Петров

 

509.                      

Людмил Иванов Кръстев

 

510.                      

Людмил Николов Цветанов

 

511.                      

Людмил Петров Иванов

 

512.                      

Людмил Славейков Иванов

 

513.                      

Людмила Георгиева Виденова

 

514.                      

Максимка Тодорова Дечева

 

515.                      

Малин Ангелов Иванов

 

516.                      

Манлихер Михайлов Младенов

 

517.                      

Маргарита Иванова Методиева

 

518.                      

Маргарита Фимова Димитрова

 

519.                      

Маргарита Цветанова Иванова

 

520.                      

Маргарита Цветанова Кунчева

 

521.                      

Мариана Йорданова Минкова

 

522.                      

Мариана Петрова Феслийска

 

523.                      

Мариана Тодорова Иванова

 

524.                      

Марианка Тодорова Горанова

 

525.                      

Мариела Димитрова Даракчийска

 

526.                      

Мариела Иванова Факьова-Георгиева

 

527.                      

Мариела Сиянова Георгиева

 

528.                      

Мариета Андреева Младенова

 

529.                      

Мариета Благоева Борисова

 

530.                      

Марийка Тодорова Кръстева

 

531.                      

Марин Григоров Йосифов

 

532.                      

Маринела Георгиева Първанова

 

533.                      

Маринета Първанова Маринова

 

534.                      

Мариус Живков Цолов

 

535.                      

Мария Георгиева Христова

 

536.                      

Мария Иванова Николова

 

537.                      

Мария Красимирова Цветанова

 

538.                      

Мария Руменова Русинова

 

539.                      

Мария Славчова Стоянович

 

540.                      

Мариян Владимиров Миланов

 

541.                      

Мариян Тодоров Спиров

 

542.                      

Мариян Христов Иванов

 

543.                      

Марияна Крайчева Ганчева

 

544.                      

Марияна Младенова Иванова

 

545.                      

Марияна Руменова Николова

 

546.                      

Мариянка Тодорова Георгиева

 

547.                      

Марчела Викьова Любенова

 

548.                      

Марчо Цветанов Жиков

 

549.                      

Маряна Милетиева Ангелова

 

550.                      

Машка Йонева Флорова

 

551.                      

Мая Богомилова Александрова

 

552.                      

Мая Вишетинска Бориславова-Петрова

 

553.                      

Мая Димитрова Томова

 

554.                      

Мая Кръстева Михова

 

555.                      

Мая Любомирова Минкова

 

556.                      

Мая Павлова Димитрова

 

557.                      

Мая Петрова Качова

 

558.                      

Миглена Иванова Петрова

 

559.                      

Миглена Маринова Горанова

 

560.                      

Миглена Пламенова Младенова

 

561.                      

Миглена Славчева Нунова

 

562.                      

Милена Филипова Божинова

 

563.                      

Миленко Георгиев Миленков

 

564.                      

Милети Давидов Мечов

 

565.                      

Милка Василева Тодорова

 

566.                      

Милко Ваньов Кирилов

 

567.                      

Милован Жан Панталеев

 

568.                      

Милчо Горанов Михов

 

569.                      

Мими Гергова Генчова

 

570.                      

Миролюб Георгиев Петков

 

571.                      

Мирослав Весков Борисов

 

572.                      

Мирослав Йорданов Петков

 

573.                      

Мирослав Петров Илиев

 

574.                      

Мирослав Симеонов Ангелов

 

575.                      

Мирослава Иванова Младенова

 

576.                      

Митка Георгиева Цолова

 

577.                      

Митко Захариев Симеонов

 

578.                      

Митко Илиев Стефанов

 

579.                      

Митко Рангелов Тодоров

 

580.                      

Митко Ценов Ценов

 

581.                      

Мито Александров Спасов

 

582.                      

Михаела Младенова Петкова

 

583.                      

Михайл Иванов Митов

 

584.                      

Михаил Илиев Михайлов

 

585.                      

Михаил Сергеев Бъчварски

 

586.                      

Мишел Младенов Михайлов

 

587.                      

Младен Борисов Младенов

 

588.                      

Младен Боянов Михайлов

 

589.                      

Младен Горанов Димов

 

590.                      

Младен Димитров Младенов

 

591.                      

Младен Желязков Младенов

 

592.                      

Младен Любомиров Георгиев

 

593.                      

Младен Петров Стоянов

 

594.                      

Младен Тодоров Георгиев

 

595.                      

Младена Боянова Русинова

 

596.                      

Младенка Андреева Антонова

 

597.                      

Надежда Ангелова Тонина

 

598.                      

Надежда Величкова Тодорова

 

599.                      

Надежда Драгомирова Генова

 

600.                      

Надежда Николаева Николова

 

601.                      

Надка Генчева Мемова

 

602.                      

Надка Георгиева Петкова

 

603.                      

Надка Иванова Георгиева

 

604.                      

Надка Михайлова Иванова

 

605.                      

Надя Дончева Арсенова

 

606.                      

Надя Любомирова Иванова

 

607.                      

Найден Валериев Младенов

 

608.                      

Наталия Красимирова Богданова

 

609.                      

Наташа Борисова Асенова

 

610.                      

Наташа Каменова Илиева

 

611.                      

Наташа Неделкова Нинова

 

612.                      

Наташа Светославова Крумова

 

613.                      

Наташа Стойкова Георгиева

 

614.                      

Наташа Ценкова Бръстинкова

 

615.                      

Невена Любенова Стоянова

 

616.                      

Незабравка Борисова Димитрова

 

617.                      

Нели Ангелова Минголова

 

618.                      

Нели Василева Каменова

 

619.                      

Нели Генадиева Петрова

 

620.                      

Нели Илиева Ангелова

 

621.                      

Нели Пантова Иванова

 

622.                      

Никола Владимиров Даскалов

 

623.                      

Никола Йорданов Миланов

 

624.                      

Николай Ангелов Статков

 

625.                      

Николай Боянов Ангелов

 

626.                      

Николай Велков Димитров

 

627.                      

Николай Любомиров Казашки

 

628.                      

Николай Петров Начев

 

629.                      

Николай Селагиев Маринов

 

630.                      

Николай Статков Теодосиев

 

631.                      

Николай Цветанов Нисторов

 

632.                      

Николай Цветомилов Петров

 

633.                      

Нина Андреева Йосифова

 

634.                      

Нина Григорова Евтимова

 

635.                      

Норка Николова Нинова

 

636.                      

Огнян Димитров Георгиев

 

637.                      

Огняна Данчова Иванова

 

638.                      

Олег Георгиев Савов

 

639.                      

Олег Сарафов Виденов

 

640.                      

Павлин Асенов Ангелов

 

641.                      

Павлин Найденов Петров

 

642.                      

Павлин Стефанов Станев

 

643.                      

Павлина Илиева Димитрова

 

644.                      

Павлина Симеонова Нисторова

 

645.                      

Павлинка Иванова Данова

 

646.                      

Памела Росенова Павлинова

 

647.                      

Патрик Ивов Дафинов

 

648.                      

Пенка Александрова Илиева

 

649.                      

Пенка Наумова Ангелова

 

650.                      

Пепа Георгива Илиева

 

651.                      

Пепа Тодорова Петкова

 

652.                      

Пепка Ангелова Бочова

 

653.                      

Петко Георгиев Петков

 

654.                      

Петко Гергов Петков

 

655.                      

Петко Николаев Петков

 

656.                      

Петрана Ангелова Кръчмарска

 

657.                      

Петър Бориславов Томов

 

658.                      

Петър Георгиев Костов

 

659.                      

Петър Георгиев Петров

 

660.                      

Петър Емилов Петров

 

661.                      

Петър Иванов Васов

 

662.                      

Петър Иванов Вътов

 

663.                      

Петър Иванов Петров

 

664.                      

Петър Иванов Петров

 

665.                      

Петър Илийчев Петров

 

666.                      

Петър Кирилов Николов

 

667.                      

Петър Красимиров Георгиев

 

668.                      

Петър Марков Петров

 

669.                      

Петър Петров Недков

 

670.                      

Петър Тодоров Павлов

 

671.                      

Петьо Димитров Николов

 

672.                      

Петя Благоева Тодорова

 

673.                      

Петя Василева Панталеева

 

674.                      

Петя Ивайлова Цветанова

 

675.                      

Петя Иванова Петкова

 

676.                      

Петя Кирчева Петрова

 

677.                      

Петя Христова Михайлова

 

678.                      

Петя Цветанова Иванова-Петрова

 

679.                      

Пешо Методиев Цветков

 

680.                      

Пламен Весков Петков

 

681.                      

Пламен Красимиров Симеонов

 

682.                      

Пламен Михайлов Кирилов

 

683.                      

Пламен Севастиянов Казаков

 

684.                      

Пламен Стойков Велков

 

685.                      

Пламенка Станкова Атанасова

 

686.                      

Полина Младенова Младенова

 

687.                      

Полина Юриева Раклиова

 

688.                      

Пролетка Спасова Маринова

 

689.                      

Пролетка Цанкова Тошкова

 

690.                      

Пролетка Цветанова Петкова

 

691.                      

Пръвка Милчова Замфирова

 

692.                      

Пуна Иванова Велкова

 

693.                      

Първолетка Христова Николова

 

694.                      

Радка Петрова Стоянова

 

695.                      

Радка Рангелова Михайлова

 

696.                      

Радко Борисов Иванов

 

697.                      

Радослав Ивайлов Алексиев

 

698.                      

Радослав Петров Лазаров

 

699.                      

Радослав Цветанов Радославов

 

700.                      

Радостина Пунчева Божинова

 

701.                      

Райна Любенова Велкова

 

702.                      

Райна Тодорова Григорова

 

703.                      

Райна Христова Гераскова

 

704.                      

Рангел Тодоров Каменов

 

705.                      

Рангел Христов Йорданов

 

706.                      

Рангел Цветков Цветков

 

707.                      

Рашка Любенова Георгиева

 

708.                      

Рени Александрова Луканова

 

709.                      

Рени Пенчова Николова

 

710.                      

Рени Цветанова Методиева

 

711.                      

Реси Симеонова Димитрова

 

712.                      

Роза Благоева Димова

 

713.                      

Розелина Зоева Ценова

 

714.                      

Росен Митков Василев

 

715.                      

Росен Михайлов Найденов

 

716.                      

Росен Страхилов Тодоров

 

717.                      

Росица Асенова Горчева

 

718.                      

Росица Еленкова Петкова

 

719.                      

Росица Каменова Велкова

 

720.                      

Росица Начкова Георгиева

 

721.                      

Ростислав Алексиев Маринов

 

722.                      

Рубинка Тошева Микова

 

723.                      

Румен Димчев Русинов

 

724.                      

Румен Тодоров Ангелов

 

725.                      

Румен Цветанов Маринов

 

726.                      

Румяна Ангелова Борисова

 

727.                      

Румяна Георгиева Кирилова

 

728.                      

Румяна Дамянова Тодорова

 

729.                      

Румяна Емилова Живкова

 

730.                      

Румяна Кирилова Якова

 

731.                      

Румяна Тодорова Петкова

 

732.                      

Румянка Йонова Гидъкова

 

733.                      

Русалка Георгиева Псалтирова

 

734.                      

Русанка Георгиева Тодорова

 

735.                      

Сабина Захариева Васова

 

736.                      

Сашка Гергова Финова

 

737.                      

Сашка Захариева Александрова- Иванова

 

738.                      

Сашка Цветанова Петрова

 

739.                      

Сашо Борисов Илиев

 

740.                      

Сашо Кирилов Христов

 

741.                      

Сашо Стефанов Илиев

 

742.                      

Свежа Благоева Василева

 

743.                      

Света Крумова Стоянова

 

744.                      

Светла Иванова Владимирова

 

745.                      

Светла Младенова Цолова

 

746.                      

Светлана Здравкова Божинова

 

747.                      

Светлана Иванова Петрова

 

748.                      

Светлана Стоянова Делиева

 

749.                      

Светли Кирилов Софрониев

 

750.                      

Светлинка Митева Вълчева

 

751.                      

Светослав Вълов Йорданов

 

752.                      

Светослав Митов Дионисиев

 

753.                      

Светослав Траянов Видинов

 

754.                      

Свиленка Любенова Еленкова

 

755.                      

Севдалина Първанова Савова

 

756.                      

Серафимка Георгиева Илиева

 

757.                      

Серафимка Иванова Първанова

 

758.                      

Сергей Митков Бъчварски

 

759.                      

Сергей Рангелов Цветков

 

760.                      

Силвер Александров Спасов

 

761.                      

Силвестър Георгиев Павлов

 

762.                      

Силвия Андреева Илиева

 

763.                      

Силвия Венциславова Борисова

 

764.                      

Силвия Кайчова Борисова

 

765.                      

Силвия Мариянова Петрова

 

766.                      

Силвия Пламенова Апостолова

 

767.                      

Силвия Русева Русева

 

768.                      

Симо Симеонов Маринов

 

769.                      

Симона Страхилова Николова

 

770.                      

Сиян Йорданов Петров

 

771.                      

Сияна Савова Заркова

 

772.                      

Славейко Георгиев Костов

 

773.                      

Слави Борисов Рашков

 

774.                      

Слави Петров Борисов

 

775.                      

Славка Василева Тончева

 

776.                      

Снежа Трифонова Пешова

 

777.                      

Снежана Бориславова Антова

 

778.                      

Снежана Борисова Илиева

 

779.                      

Снежана Велкова Пешева

 

780.                      

Снежана Веселинова Борисова

 

781.                      

Снежана Гаврилова Атанасова-Георгиева

 

782.                      

Снежана Маринова Димитрова

 

783.                      

Снежанка Антимова Владимирова

 

784.                      

Соня Ангелова Александрова

 

785.                      

Соня Георгиева Георгиева

 

786.                      

Соня Иванова Петрова

 

787.                      

Соня Петрова Калугерска

 

788.                      

Спас Цветанов Николов

 

789.                      

Спасенка Каменова Илиева

 

790.                      

Спасинка Атанасова Върбанова

 

791.                      

Станимира Линкова Боянова

 

792.                      

Станка Миткова Стоянова

 

793.                      

Стела Маринова Ангелова

 

794.                      

Стефан Борисов Богданов

 

795.                      

Стефан Надеждов Димитров

 

796.                      

Стефка Георгиева Миленкова

 

797.                      

Стефка Тодорова Петрова

 

798.                      

Стефка Тодорова Стоянова

 

799.                      

Стефка Цветкова Христова

 

800.                      

Стилиян Димитров Лозанов

 

801.                      

Стилияна Илиянова Цветанова

 

802.                      

Стоян Венелинов Ценов

 

803.                      

Стоян Иванов Стоянов

 

804.                      

Тамара Благоева Стефанова

 

805.                      

Таня Антонова Стефанова

 

806.                      

Таня Николова Матеева

 

807.                      

Таска Николова Христова

 

808.                      

Татяна Алексеевна Йончева

 

809.                      

Татяна Цветанова Григорова

 

810.                      

Тедислав Петков Величков

 

811.                      

Теменужка Гочова Декова

 

812.                      

Теменужка Начова Данчова

 

813.                      

Теменужка Начова Тодорова

 

814.                      

Теодора Иванова Стоянова

 

815.                      

Тина Валериева Емилова

 

816.                      

Тихомир Дамянов Станков

 

817.                      

Тихомир Димитров Пенов

 

818.                      

Тихомир Иванов Тодоров

 

819.                      

Тодор Ангелов Първанова

 

820.                      

Тодор Величков Тодоров

 

821.                      

Тодор Денков Тодоров

 

822.                      

Тодор Иванов Шишков

 

823.                      

Тодор Марианов Тодоров

 

824.                      

Тодор Пелов Колов

 

825.                      

Тодор Петков Тодоров

 

826.                      

Тодор Цветанов Ангелов

 

827.                      

Тодор Цветков Тодоров

 

828.                      

Тодорина Георгиева Василева

 

829.                      

Тодорка Василева Крещарска

 

830.                      

Тодорка Петрова Райновска

 

831.                      

Тони Минкова Пеева

 

832.                      

Тонислав Бориславов Томов

 

833.                      

Тонка Борисова Иванова

 

834.                      

Тотка Илиева Кънчева

 

835.                      

Тотка Трендафилова Димитрова

 

836.                      

Трайко Йорданов Велков

 

837.                      

Траян Иванов Трифонов

 

838.                      

Трифон Емилов Цеков

 

839.                      

Тунка Славчева Борисова

 

840.                      

Фидоска Борисова Грозданова

 

841.                      

Филип Алексеев Филипов

 

842.                      

Филип Иванов Фидосов

 

843.                      

Христина Никифорова Иванова

 

844.                      

Христо Ватов Христов

 

845.                      

Христо Георгиев Христов

 

846.                      

Христо Горанов Йорданов

 

847.                      

Цветан Веселинов Янакиев

 

848.                      

Цветан Георгиев Иванов

 

849.                      

Цветан Младенов Трендафилов

 

850.                      

Цветан Петров Стоянов

 

851.                      

Цветана Ангелова Тодорова

 

852.                      

Цветана Бойчева Тодорова

 

853.                      

Цветана Войчова Петкова

 

854.                      

Цветана Иванова Горанова

 

855.                      

Цветана Йотова Куновска

 

856.                      

Цветана Маринова Иванова

 

857.                      

Цветана Петкова Луканова

 

858.                      

Цветана Петрова Митова

 

859.                      

Цветанка Ангелова Петкова

 

860.                      

Цветанка Георгиева Михайлова

 

861.                      

Цветанка Крумова Атанасова

 

862.                      

Цветелина Илиева Ценкова

 

863.                      

Цветелина Крумова Методиева

 

864.                      

Цветелина Руменова Ценова

 

865.                      

Цветелина Цецкова Йорданова

 

866.                      

Цветомил Николов Петров

 

867.                      

Цветомир Стефанов Цветанов

 

868.                      

Ценка Благоева Младенова

 

869.                      

Цено Руменов Рашоевски

 

870.                      

Цено Тасев Ценов

 

871.                      

Цеца Йосифова Въткова

 

872.                      

Цецка Иванова Георгиева

 

873.                      

Цецка Панайотова Василева

 

874.                      

Цецка Салтирова Иванова

 

875.                      

Цоно Ангелов Цонов

 

876.                      

Чавдар Ангелов Станков

 

877.                      

Юлия Георгиева Йорданова

 

878.                      

Юлия Михайлова Гаврилова Иванова

 

879.                      

Юлиян Младенов Филипов

 

880.                      

Юлчо Борисов Занков

 

881.                      

Юри Любомиров Иванов

 

882.                      

Яна Иванова Борисова

 

883.                      

Яна Иванова Тодорова

 

884.                      

Янита Иванова Григорова

 

885.                      

Яница Любенова Владова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения