Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 388-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Средец, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-38 от 08.08.2011 г. от кмета на община Средец, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Средец.

Не е постигнато съгласие по отношение на заместник-председателското и секретарското място на ОИК в община Средец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Средец, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антон Жеков Даракчиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Таня Петкова Ненкова

 

СЕКРЕТАР:

Марияна Маркова Джермова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христина Павлова Богданова

 

 

Марияна Христова Георгиева

 

 

Янка Апостолова Въргова

 

 

Бончо Василев Богданов

 

 

Велка Гатева Трифонова

 

 

Стоянка Василева Господинова

 

 

Росица Христова Костадинова

 

 

Кета Георгиева Коларова

 

 

Ивелина Ташева Илиева

 

 

Желязка Георгиева Драгоманска

 

 

Петя Георгиева Чолакова

 

 

Десислава Веселинова Стефанова

 

 

Гошо Иванов Атанасов

 

 

Богдан Иванов Николов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения