Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3869-ПВР/НР
София, 28 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели от община Мизия, област Враца, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

С писмо вх. № ПВР-06-47/27.10.2016 г. от община Мизия в Централната избирателна комисия е поставен за разглеждане въпросът, свързан с гласуването на избиратели/гласоподаватели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г., на които служебно са заличени адресите на основание Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ. бр. 64 от 21 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 22 март 2016 г. и ПЗР в сила от 21.08.2015 г. § 10.

При други подобни случаи, когато е сигнализирана за сгрешени или непълни адреси Централната избирателна комисия е приемала решения, избирателите/гласоподавателите да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации и преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък, съответно списъка за гласуване в националния референдум.

Предвид горното и с оглед осигуряване на всички избиратели/гласоподаватели с т.нар. „заличени адреси“ на територията на община Мизия да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс и чл. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общинска администрация Мизия да впише на ръка в избирателните списъци всички избиратели/гласоподаватели, които са със „заличени адреси“, но имат избирателни права, съответно право да гласуват в националния референдум, но поради служебното заличаване на адресите не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
 2. В случаите, в които избиратели/гласоподаватели:
 3. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. имат постоянен адрес на територията на община Мизия и отговарят на изискванията на чл. 42 от Конституцията и се установи, че не са вписани на ръка в избирателните списъци от общинската администрация, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.
 4. За участие в националния референдум гласоподавателите, които имат постоянен адрес на територията на Република България към 8 август 2016 г. и се установи, че не са вписани на ръка в избирателните списъци от общинската администрация, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите/гласоподавателите не фигурират в Списъка на заличените лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения