Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3860-ПВР/НР
София, 26 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели от община Трън, област Перник, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

С писмо вх. № ПВР-06-39/26.10.2016 г. от община Трън в Централната избирателна комисия е поставен за разглеждане въпросът, свързан с гласуването на 180 избиратели/гласоподаватели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г., на които служебно са заличени адресите на основание Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обн. ДВ. бр.43 от 8 юни 2012 г., изм.и доп. ДВ. бр.4 от 14 януари 2014 г., изм. ДВ. бр.2 от 9 януари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 март 2016 г. и Преходни и заключителни разпоредби в сила от 21.08.2015 г. параграф 10. С решения № 63/27.04.2016 г. и № 51/25.08.2016 г. на Общински съвет Трън са определени новите наименования на адресите.

При други подобни случаи, когато е сигнализирана за сгрешени или непълни адреси Централната избирателна комисия е приемала решения, избирателите/гласоподавателите да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации и преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък част І, съответно списъка за гласуване в националния референдум част I.

Предвид горното и с оглед осигуряване на всички избиратели/гласоподаватели с т.нар. „заличени адреси“ на територията на община Трън да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс и чл. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. I.Общинска администрация Трън да впише на ръка в избирателните списъци всички избиратели/гласоподаватели, които имат избирателни права, съответно право да гласуват в националния референдум, и са със „заличени адреси“ на основание решения № 63/27.04.2016 г. и № 51/25.08.2016 г. на Общинския съвет – Трън, не са заявили новия си адрес и по тази причина не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
 2. II. В случаите, в които избиратели/гласоподаватели:
 3. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. имат постоянен адрес на територията на община Трън и отговарят на изискванията на чл. 42 от Конституцията и се установи, че не са включени от общинската администрация след вписването на ръка в избирателните списъци, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.
 4. За участие в националния референдум гласоподавателите, които имат постоянен адрес на територията на Република България към 8 август 2016 г. и се установи, че са включени от общинската администрация след вписването на ръка в избирателните списъци, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите/гласоподавателите не фигурират в Списъка на заличените лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения