Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3856-ПВР/НР
София, 26 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 (2-4) от 25.10.2016 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Антоанета Димитрова Цонева – председател, чрез упълномощения представител Диана Ефтимова, регистрирана с Решение № 3787-ПВР/НР от 17.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева в полза на Диана Ефтимова; пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 27 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 21, лица и извън страната 6 лице.

На 20.10.2016 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 27 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

С писмо вх. № ПВР-18-9/26.10.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпила, подписана с електронен подпис декларация от Красимир Василев Гаджоков. Същият е предложен за регистрация от сдружението със заявление с вх. № 2 (2-3) от 20.10.2016 г., но не е регистриран поради непредставяне на оригинална декларация. Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че Красимир Василев Гаджоков следва да бъде регистриран като наблюдател.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1

Николай Минчев Мирчев

 

2

Красимира Антонова Величкова

 

3

Анна Димчева Божкова-Василева

 

4

Нели Юлиянова Калинова

 

5

Иван Стоянов Гъчмов

 

6

Елисавета Димитрова Белобрадова

 

7

Гергин Александров Борисов

 

8

Цветозар Красимиров Вълков

 

9

Любомир Евгениев Иванов

 

10

Александър Колев Стаменов

 

11

Георги Методиев Топалов

 

12

Елена Кирилова Митова

 

12

Мариела Йорданова Стайкова

 

14

Владимир Иванов Руменов

 

15

Емилия Стефанова Петрова

 

16

Дарислав Петков Пасков

 

17

Мария Любомирова Кавлакова

 

18

Мария Петрова Петкова

 

19

Боряна Панчева Иванова

 

20

Пламен Панайотов Панайотов

 

21

Росен Найденов Стоянов

 

 

Извън страната:

 

22

Надежда Николаева Наумова

 

23

Гергана Тенева Манолова

 

24

Елена Валериева Божинова

 

25

Десислава Христова Христова

 

26

Елена Борисова Ликова-Брунер

 

27

Борис Темков Танушев

 

28

Красимир Василев Гаджоков

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения