Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 383-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район – Ямболски

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, по електронната поща с наш вх. № ЕП-15-125/07.05.2014 г. и в оригинал по пощата на 09.05.2014 г. от Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. С решение № 18-ЕП от 30.04.2014 г. РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, отхвърля предложения проект на решение по горепосочения сигнал.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно. В депозираната жалба същият твърди, че е подал в РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, сигнал относно незаконно поставени предизборни рекламни касети (малък билборд) на коалиция „Коалиция за България" на кръстовище на ул. „Раковски" срещу стълбите на Старата автогара, както и на ул. „Цар Освободител", до сградата на община Тунджа. Сочи че посочените места са извън определените за поставяне на агитационни материали съгласно Заповед № РД-02-00-264 от 23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

Преписката по жалбата, изпратена от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, съдържа: придружително писмо с опис на документи, жалба с изх. № 92/07.05.2014 г. на ПП ГЕРБ Ямбол, вх. № 65/07.05.2014 г. на РИК Ямбол , пълномощия 2 бр., сигнал вх. № 57/02.05.2014 г. от РИК Ямбол, регистър на жалбите и сигналите в РИК 31 район - Ямболски, копие от заповед № РД-02-05-64/25.04.2014 г., на кмета на община Ямбол, протокол № 11/04.05.2014 г. на РИК в 31 район - Ямболски, протокол № 12/05.05.2014 г. на РИК в 31 район - Ямболски, копие от Решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК в район 31 - Ямболски, извадка от интернет страницата на РИК в 31 район - Ямболски на Решение № 20-ЕП/05.05.2014 г.

По електронната поща в ЦИК с вх. № ЕП-10-68/07.05.2014 г. е депозирано писмо, наименовано уведомление от Румен Данчев Банков - упълномощен представител на Коалиция за България, ведно с приложения, а именно уведомление от Румен Банков -упълномощен представител на КБ, относно изпратено в ЦИК от РИК - Ямбол, писмо с изх. № 18/07.05.2014 г. по повод Решение № 20-ЕП/05.05.2014 г. на РИК Ямбол, жалба чрез кмета на община Ямбол до Административен съд Ямбол от Румен Данчев Банков - председател на ОБС на БСП - Ямбол, против заповед № РД/02-00264/23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол, служебен бон от „Български пощи" (2 бр.) в полза на лицето Румен Банков, договор за  външна реклама между Общинския съвет на БСП - Ямбол и „Маг Комюникейшънс" ЕАД, ведно с пълномощно и копие  на заповед РД/02-00 264/23.04.2014 г. на кмета на община Ямбол.

На свое заседание на 9 май 2014 г. Централната избирателна комисия прие Решение № 323-ЕП, с което се оставя без разглеждане жалбата на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд и е образувано адм.д. № 6320/2014 г. по описа на ВАС.

С решение № 6479 от 14 май 2014 г., постановено по адм.д. № 6320/2014 г. ВАС отменя решение № 323-ЕП от 9 май 2014 г. на ЦИК и връща преписката на Централната избирателна комисия със задължително указание по тълкуване и прилагане на закона.

На свое заседание на 15 май 2014 г. ЦИК при съобразяване задължителните указания на ВАС по горепосоченото решение разгледа проект за решение по жалбата, с който се отменя Решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, като незаконосъобразно и връща преписката на същата за предприемане на необходимите действия по премахване на агитационните материали. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид горното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение по жалба на Галин Славчев Костов в качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Ямбол, срещу решение № 20-ЕП от 05.05.2014 г. на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения