Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3824-ПВР
София, 20 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД

В Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ПВР-20-409 от 19.10.2015 г., за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД. Твърди се, че на 17 октомври 2016 г. от 19:07:01 часа до 19:08:44 часа в програма Нова телевизия, са излъчени резултати от социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ за прогнозните резултати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като аудио-визуалният материал не съдържа звуково съобщение с информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, ал.2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия в заседание на 20 октомври 2016 г. се запозна със записа и установи, че в него се излагат данни от социологическо проучване на „Алфа рисърч“ за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение от 29.07.2016 г. на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., (обн., ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Централната избирателна комисия със свои решения № 3809-ПВР от 19 октомври 2016 г.и № 3812-ПВР от 19 октомври 2016 г. е установила нарушения на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващи се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите в програма Нова телевизия, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, веднъж в началото и веднъж в края на представянето, извършено от доставчика на медийна услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА повторно нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване на „Алфа рисърч“ по повод на изборите, излъчени в програма Нова телевизия на 17 октомври 2016 г. от 19:07:01 часа до 19:08:44 часа, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, веднъж в началото и веднъж в края на представянето, извършено от доставчика на медийна услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, с ЕИК 832093629, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, с ЕИК 832093629, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения