Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3819-ПВР/МИ
София, 20 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври и 1 ноември 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ПВР-14-36 от 18.10.2016 г. на Централната избирателна комисия от инж. Георги Стоенелов – кмет на община Ново село, област Видин, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, находящо се на втория етаж в административната сграда (бивша стая на ДСК), поради настъпила необходимост от освобождаване на място. В помещението се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25 октомври и 1 ноември 2015 г.

Искането е книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. да бъдат прехвърлени и съхранявани в отделен архив, находящ се на третия етаж в административната сграда, до произвеждането на настоящите избори за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г., след което ще бъдат предадени на териториалното звено „Държавен архив“ – гр. Видин, за извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен акт.

Освобождаването на място в помещението е необходимо за прибирането на изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до помещението ще бъде осъществен след 31.10.2016 г., с оглед изтичане на 5-годишния срок за съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Книжата и материалите от изборите за общински съветници и за кметове ще се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК. Книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. ще се съхраняват в срок от 5 години от провеждането му.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР на ЦИК от 18 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатаното помещение, находящо се на втория етаж в административната сграда /бивша стая на ДСК/,  в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25 октомври и 1 ноември 2015 г., с цел извършване на експертиза след 31.10.2016 г. за предаване на териториалното звено „Държавен архив“ – гр. Видин и освобождаване на място за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

След експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове и предаването на книжата от произведените през 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката в териториалното звено „Държавен архив“ – гр. Видин, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения