Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3809-ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийна услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД

В Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ПВР-20-388 от 18.10.2015 г. за извършено нарушение от доставчика на медийна услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД. Твърди се, че на 17 октомври 2016 г. от 16,06,23 ч. до 16,07,08 ч. в програма на Нова телевизия, е излъчено социологическо проучване на „Алфа рисърч“ за прогнозните резултати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като видеоматериалът не съдържа информацията по ал. 1 на чл. 205 от ИК, а именно информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му, която информация следва да се съдържа веднъж в началото и веднъж в края на представянето съгласно чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на видеоматериала на електронен носител.

Централната избирателна комисия в заседание на 19 октомври 2016 г. изгледа видеоматериала и установи, че действително в него се излагат данни от социологическо проучване на „Алфа рисърч“ за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение от 29.07.2016 г. на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., (обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите в програма на Нова телевизия на 17.10.2016 г. от 16,06,23 ч. до 16,07,08 ч., без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, веднъж в началото и веднъж в края на представянето, извършено от доставчика на медийна услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, с ЕИК 8320093629, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, с ЕИК 8320093629, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения