Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3794-ПВР/НР
София, 18 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 11.10.2016 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Стоянка Иванова Балова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 11.10.2016 г. по ф.д. № 6605/2002 г., издадено от СГС; удостоверение № 002/14.11.2002 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; решение № 6/26.09.2016 г. от СГС, ТО, по ф.д. № 6605/2002 г. за вписване на промени в устава на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“; пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Стоянка Иванова Балова; пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 4 (четири) лица – представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; 4 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са представени за регистрация в страната 4 лица.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което е видно от удостоверението за актуално състояние и удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 16.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“. Извършена е проверка и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 4 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 и 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четири) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.

Катя Колева Келевска

2.

Стефан Георгиев Георгиев

3.

Стоянка Иванова Балова

4.

Мая Стоянова Габровска

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения