Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 378-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ГРАД ПЛЕВЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-78/13.05.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", представлявано от Пройчо Иванов Караиванов - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 09.04.2014 г. по ф.д. № 1182/2001 г., издадено от Плевенски окръжен съд; пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов, представляващ сдружението, в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - ГРАД ПЛЕВЕН", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Пройчо Иванов Караиванов
2. Христо Иванов Христов
3. Лилия Колева Христова
4. Цветомир Димитров Динков
5. Елка Илиева Станчева
6. Тихомир Данчев Станчев
7. Виолина Йорданова Каменарова
8. Валентина Христова Спасова
9. Лъчезар Христов Богданов
10. Данаил Спасов Стоилчев
11. Момчил Денев Иванов
12. Венета Цакова Николова
13. Стоянка Йорданова Караиванова
14. Анриета Здравкова Петрова
15. Юри Павлов Филипов
16. Екатерина Владимирова Хинова
17. Радослава Веселинова Христова
18. Десислава Григорова Бинова
19. Христо Георгиев Хинов
20. Десислава Върбанова Хинова
21. Христо Генков Йорговски
22. Галя Андреева Йорговска
23. Цветан Маринов Петков
24. Анатоли Величков Флорев
25. Петър Лазаров Василев
26. Събка Асенова Симеонова
27. Ивелина Христова Йорговска
28. Анатолий Здравков Томов
29. Галина Томова Цолова

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Петя Кирчева Дановска
 2. Йордан Здравков Илиев
 3. Иваило Лазаров Томов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения