Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3773-ПВР
София, 12 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Разград, област Разград, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и книжа от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ПВР-14-22 от 05.10.2016 г. на Централната избирателна комисия от д-р Валентин Василев – кмет на община Разград, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, намиращи се в административната сграда на община Разград, с обособен архив, разделен на пет самостоятелни клетки, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и книжа от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г., за подготовка на помещенията за приемане на книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

За тази цел е необходимо да бъде отворено помещение – клетка № 1, намиращо се на ет. 10 в административната сграда на община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., като същите бъдат преместени в друго помещение до предаването им в териториално звено „Държавен архив“ – гр. Разград.

Необходимо е да бъде отворено и помещение – клетка № 5, намиращо се на ет.10 в административната сграда на община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г., за пренареждане и освобождаване на място за съхраняване на място за книжата и материалите от предстоящия национален референдум.

Книжата и материалите от националните референдуми се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, намиращи се в административната сграда на община Разград, с обособен архив, разделен на пет самостоятелни клетки, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и книжа от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г., за подготовка на помещенията за приемане на книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите от националните референдуми се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им.

Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения