Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3756-ПВР/НР
София, 8 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Калоян Драгомиров Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост)

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-11-7/24.09.2016 г. от Калоян Драгомиров Паргов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, срещу решение № 9 ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост).

Жалбоподателят оспорва посоченото решение на РИК в Двадесет и трети район – София, като незаконосъобразно и неправилно. Жалбоподателят навежда доводи, че решението е необосновано, неоснователно, а при липса на мотиви – и незаконосъобразно. Излагат се съображения, че в оспорваното решение не е посочен критерий за определяне на различен брой членове на СИК в отделните административни райони, а именно: 5 за район „Младост“ и 7 за всички останали. Направено е искане решението да бъде отменено и да бъде задължена РИК в Двадесет и трети район – София, да определи 7-членен състав на секционните комисии в район „Младост“.

Към жалбата са приложени заверени копия на решение № 9 ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, с отбелязване датата и часа на обявяването му на таблото за съобщения; протокол № 3 от 25.09.2016 г. от проведено заседание на РИК в Двадесет и трети район – София; пълномощно изх. № 108 от 31.08.2016 г. в полза на лицето, подало жалбата; разпечатка от интернет страницата на РИК в Двадесет и трети район – София, с данни за часа на публикуването на решението.

Във връзка с жалбата Централната избирателна комисия постановила Решение № 3687-ПВР/НР от 29 септември 2016 г., което е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, предложение второ от ИК. С Решение № 10437 от 6 октомври 2016 г. от административно дело № 11194/2016 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение е отменено Решение № 3687-ПВР/НР от 29 септември 2016 г., а преписката е върната на ЦИК за изрично произнасяне по жалбата съобразно изложените в отменителното решение мотиви. В мотивите на отменителното решение на Върховния административен съд е прието, че в процесния случай налице е хипотеза, при която ЦИК е сезирана с жалба срещу решение на РИК и дължи постановяване на изричен акт, с който да уважи или да отхвърли жалбата (изцяло или частично, а не предложения на гласуване проект по нея). В този случай на Централната избирателна комисия е вменено задължение да се произнесе по жалбата и не е налице възможност ЦИК да се позовава на правилото на чл. 53, ал. 4, предложение второ от ИК. Последното е приложимо само в случаите, които ЦИК е сезирана с първоначално подадено до нея искане по смисъла на чл. 24, ал. 1, в качеството й на компетентен да издаде акт по него централен държавен орган.

Жалбата се явява подадена в срок от надлежно упълномощено лице и е допустима, а по същество се явява основателна.

С решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, е определен броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. в административните райони, включени в района на РИК в Двадесет и трети район – София, като в т. 2 е определен броят на членовете на СИК за район „Младост“.

Оспореното решение на РИК в Двадесет и трети район – София не е мотивирано. В същото не са изложени мотивите, съображенията и критериите, които са послужили като основание на РИК да постанови решението в обжалваната му част. Липсата на мотиви е пречка за осъществяване на контрол от ЦИК върху оспореното решение по отношение на неговата правилност и целесъобразност и поради това е основание за отмяна на решението като незаконосъобразно. Липсата на мотиви винаги е достатъчно и напълно самостоятелно основание за отмяна на решението като незаконосъобразно. Преписката следва да се върне на РИК в Двадесет и трети район – София с указания да постановят ново решение, в което надлежно да изложат мотиви за неговото обосноваване.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 9-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК в Двадесет и трети район – София, в частта му относно определяне броя на членовете на СИК в административен район 15 (Младост).

Връща преписката на РИК в Двадесет и трети район – София за ново произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения