Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3730-МИ/НР
София, 05.10.2016

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Шумен, област Шумен

По електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1025/20.09.2016 г. е постъпило заявление от Драгомир Емилов Драгнев – член на ОИК – Шумен, с което желае да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията поради отсъствието му от страната. В тази връзка с вх. № МИ-15-1025/29.09.2016 г. и вх. № МИ-11-21 от 04.10.2016 г. на ЦИК е получено предложение от Даниела Кирилова Русева – надлежно упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“ за област Шумен за промяна в състава на ОИК – Шумен, област Шумен. Предлага се на мястото на Драгомир Емилов Драгнев – член на ОИК – Шумен, да бъде назначена Катя Николова Белчева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Николова Белчева, както и пълномощно в полза на Даниела Кирилова Русева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Шумен, област Шумен, Драгомир Емилов Драгнев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Шумен, област Шумен, Катя Николова Белчева, ЕГН ...,

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения