Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3730-МИ/НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Шумен, област Шумен

По електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1025/20.09.2016 г. е постъпило заявление от Драгомир Емилов Драгнев – член на ОИК – Шумен, с което желае да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията поради отсъствието му от страната. В тази връзка с вх. № МИ-15-1025/29.09.2016 г. и вх. № МИ-11-21 от 04.10.2016 г. на ЦИК е получено предложение от Даниела Кирилова Русева – надлежно упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“ за област Шумен за промяна в състава на ОИК – Шумен, област Шумен. Предлага се на мястото на Драгомир Емилов Драгнев – член на ОИК – Шумен, да бъде назначена Катя Николова Белчева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Николова Белчева, както и пълномощно в полза на Даниела Кирилова Русева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Шумен, област Шумен, Драгомир Емилов Драгнев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Шумен, област Шумен, Катя Николова Белчева, ЕГН ...,

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения