Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 373-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: гласуване с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 237 – 239 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Откриване на изборния ден

 1. Изборният ден в подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) се открива при спазване на реда на т. 1 – 3, раздел ІІІ „Изборен ден“ от Методическите указания за СИК.
 2. Членовете на ПСИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват в изборния ден, с решение, за което се съставя протокол.
 3. Членовете на ПСИК разкъсват плика с печата на ПСИК, след което нараняват печата и поставят най-малко три отпечатъка върху протокола за маркиране на печата (Приложение № 80-ЕП). Протоколът се подписва от членовете на ПСИК.
 4. Избирателната кутия и кутията за отрязъците от бюлетините се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията и се подпечатват с печата на комисията.
 5. Върху избирателната кутия се залепва лист с формат А4, на който с големи букви е изписано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят.
 6. След извършването на тези действия председателят на ПСИК обявява изборния ден за открит и уведомява РИК.
 7. В изборния ден членовете на ПСИК са длъжни да носят предоставените им отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК.
 8. За работата на ПСИК кметът осигурява превозно средство за придвижване на членовете на комисията до домовете на избирателите, така че то да побира повече от 4 членове на ПСИК и кутията за гласуване.
 9. При посещенията на адресите на избирателите ПСИК носи със себе си списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирателната кутия, бюлетините, непрозрачната кутия за поставяне на отрязъците, списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 74-ЕП), печата на ПСИК и химикал пишещ със син цвят.

ІІ. Гласуване

 1. Избирател с трайно увреждане, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборното помещение, подал е заявление по чл. 37, ал. 1 или 2 ИК и е вписан в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, се посещава в изборния ден от подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), за да упражни правото си на глас.
 2. Гласуването се извършва в дома на избирателя в следната последователност на действия:

- Подвижната избирателна кутия се поставя на достъпно и видно място в дома на избирателя.

- Членовете на ПСИК сверяват данните от документа за самоличност на избирателя с тези от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписват ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. Избирателят получава от член на ПСИК химикал, пишещ със син цвят, и бюлетина, която се откъсва от кочана пред него, след което се сгъва и подпечатва на едно място на гърба от члена на ПСИК при предаването й. След като избирателят отбележи своя вот, сгъва бюлетината по указания начин и я подава на членовете на комисията. Член на ПСИК поставя втори печат на гърба, проверява номера на бюлетината за съответствие с номер в кочана и откъсва отрязъка с номера на бюлетината за пускане в непрозрачната кутия. Документът за самоличност остава в членовете на комисията до полагане на подписа от избирателя в списъка за гласуване. В графа забележки на списъка за гласуване член на комисията вписва часа на гласуване.

 1. В помещението с избирателя не могат да присъстват други лица. Изключения се правят, когато избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител, посочен от избирателя. Членовете на ПСИК не могат да бъдат придружители.
 2. При гласуването с придружител се прилагат общите разпоредби при гласуването с придружител в СИК – точка 7, раздел ІІІ „Изборен ден“, от Методическите указания за СИК.
 3. Членовете на ПСИК посещават избирателите по домовете им до изчерпването им в списъка, но не по-късно от 20.00 часа, а когато в 20.00 часа има непосетени избиратели – гласуването продължава, но не по-късно от 21.00 часа.
 4. В случай че избирател не бъде открит на заявения от него адрес, в графа „Забележки“ на списъка за гласуване срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и списъкът се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията.
 5. След приключване на гласуването отворът на подвижната избирателна кутия се залепва с хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 21.00 часа. Хартиената лента се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията, и се подпечатва с печата на комисията. След това кутията се връща в помещението, осигурено от кмета на общината. Броенето на гласовете започва в 20.00 часа, съответно 21.00 часа.
 6. Членовете на ПСИК могат да гласуват с подвижна избирателна кутия след дописване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и представяне на декларация по образец (Приложение № 75-ЕП), че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
 7. В списъка за гласуване не се допуска вписване на други избиратели извън вписаните в него при предаването му и дописаните членове на ПСИК.
 8. Преброяването на гласовете и попълване на протокол на СИК (Приложение № 85-ЕП-х от изборните книжа) се извършва в помещението, определено със заповед на кмета на общината.
 9. За преброяването на гласовете и предаването на изборните книжа и материали от ПСИК на РИК се прилагат съответните правила от Методическите указания за СИК.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения