Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 370-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Карлос Арналдо Контрера, регистриран като кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от кандидатската листа на ПП „ВМРО - БНД“, за нарушение на правилата за предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по чл. 181, ал. 2 ИК

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-780 от 20.05.2019 г., подаден от Карлос Арналдо Контрера, регистриран като кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от кандидатската листа на ПП „ВМРО - БНД“, за нарушение на правилата за предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по чл. 181, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен видеоклип на електронен носител от предизборно събрание на ПП „Движение за права и свободи“ в община Руен, област Бургас, послужил като основание за подаване на сигнала.

От приложения аудио-визуален материал е видно, че водачът на листата на ПП „Движение за права и свободи“ Мустафа Карадайъ е на предизборно събрание в община Руен, където произнася реч и представя други кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от листата на ПП „Движение за права и свободи“.

Безспорно се установява, и че от 0:35 мин. до 5:29 м. ораторът говори на език, различен от българския. След това обяснява на присъстващите на събранието, които не знаят турски език, какво е говорил през този период от време на български език.

Според подателя на сигнала с горното водачът на листата на ПП „Движение за права и свободи“ нарушава императивното правило на чл. 181, ал. 2 ИК.

Аудио-визуалният материал е поместен в официалната интернет страница на ПП „ДПС“, в секция „Европейски избори“ и подсекция „Актуални новини“, а така също и в официалния youtube канал на 20 май 2019 г.

В секция „Европейски избори“, подсекция „Актуални новини“ са поместени статии относно предизборните митинги и събрания на партията във връзка с предстоящите избори. Горните обстоятелства безспорно доказват, че същият се разпространява като агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК на територията на цялата страна и извън нея.

Доколкото в агитационния материал – аудио-визуален материал, част от предизборната агитация се води на език, различен от българския, подателят на сигнала твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. Претендира се повторност на деянието, тъй като Централната избирателна комисия вече се е произнесла със свое Решение № 347-ЕП от 18 май 2019 г. за установяване на същото нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с аудио-визуалния материал, и като взе предвид, че той се разпространява на територията на цялата страна, както и на официалния сайт на ПП „ДПС“ – http://www.dps.bg, намира че в нейните правомощия е да се произнесе по подадения сигнал, доколкото агитационният материал се разпространява на територията на повече от един изборен район.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на сигнала, приема за установено следното:

Представеният аудио-визуален материал по същество е агитационен материал по смисъла на чл. 181, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс. От същия безспорно се установява провеждането на предизборно мероприятие на ПП „ДПС“- събрание в община Руен, на което са представени част от кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от листата на партията. В началото на мероприятието г-н Карадайъ казва, че първо, извън предизборната кампания иска да се обърне към жителите и гостите на общината по случай празника 40-годишнина на община Руен, след което говори на турски език в интервала 0:35 мин. до 5:29 м. Това се повтаря в 14:22, 15:25, 16:13, 17:10 и 25:15 м. Очевидно е от цялостния материал, че освен поздрава към жителите и гостите на общината е налице и предизборна агитация доколкото на същото събитие непосредствено след речта на турски език Мустафа Карадайъ продължава с представянето на кандидатите за евродепутати от листата на ПП „ДПС“. Водачът на листата и председател на ПП „ДПС“ в част от изказването си говори на език, различен от българския, което представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 181, ал. 2 от ИК, в която е посочено, че предизборната кампания се води на български език.

Централната избирателна комисия не споделя твърдението за повторност на извършеното нарушение по аргумент § 1, т. 19 от ДР на ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 181, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс и § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ……………, в качеството му на представляващ партия „Движение за права и свободи“, извършено чрез разпространението на агитационен материал, поместен във фейсбук страницата на „ДПС Пресцентър“, както и на официалния сайт на ПП „ДПС“ – http://www.dps.bg

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на този аудио-визуален материал във всички медии и в интернет пространството.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ……………, в качеството му на представляващ партия „Движение за права и свободи“, с адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………..

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област Бургас за издаване на наказателно постановление.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ……………, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, изразяващо се във водене на предизборна агитация на език, различен от българския, извършено в община Руен.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ……………, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, с адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………..

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област Бургас за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения