Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 370-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Иваново, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-47 от 08.08.2011 г. от кмета на община Иваново, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 27.07.2011 г. и 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя  на Общинската избирателна комисия в община Иваново.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Иваново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Иваново, област Русе, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галинка Недялкова Кирилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариана Христева Драшкова

 

СЕКРЕТАР:

Станчо Маринов Барбуков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Райков Георгиев

 

 

Камелия Иванова Гачовска

 

 

Татяна Венкова Рачева

 

 

Галина Иванова Георгиева

 

 

Атанас Минчев Калинов

 

 

Павлина Йорданова Игнатова

 

 

Татяна Стоянова Пухлева

 

 

Мехмед Юсеинов Мохаремов

 

 

Тансер Рушенов Ахмедов

 

 

Гюлтекин Мехмедова Абдиева

 

 

Анатоли Йорданов Бобенов

 

 

Галина Иванова Тодорова

 

 

Бисерка Димитрова Борисова

 

 

Петя Тодорова Василева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения