Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 37-ПВР/МИ
София, 28 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 19 и 20, чл. 128 - 131, чл. 133 - 135, § 1, т. 19 и т. 20 и § 4 от ДР на Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания се открива на 23 септември 2011 г. (30 дни преди изборния ден).
2. Предизборната кампания се води на български език.
3. Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и техните застъпници имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
4. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
При произвеждане на избори за общински съветници и кметове и на избори за президент и вицепрезидент на републиката разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.
5. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
6. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.
Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.
7. "Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:
а) печатните медии (вестници, списания и други периодични издания);
б) медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, представляващи онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).
Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.
Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.
8. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.
9. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
10. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

11. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.
Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на общинската избирателна комисия. В правомощията на общинските избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.
12. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
13. Забранява се:
13.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на изборния ден;
13.2 публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;
13.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
13.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
13.5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
13.6. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
13.7. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
13.8. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
14. По решение на общинската избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
15. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.
При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.
16. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район. Премахването и изземването се извършват по заповед на областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
17. В срок до три дни след изборния ден, а когато на територията на общината се провежда втори тур - в срок до три дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения